PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA


Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 ze zm.) w związku z zakończeniem dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie gminy, informujemy, że od dnia 4 maja 2023 r. Gmina Miasto Sieradz rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r. zarówno dla mieszkańców gminy Miasto Sieradz, jak również osób spoza gminy.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi 345 ton, w tym:
• EKOGROSZEK – ok. 207 ton
• WĘGIEL GRUBY (ORZECH) – ok. 135 ton
• WĘGIEL GRUBY (KOSTKA) – ok. 3 ton

Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu.

W przypadku osób fizycznych nie zamieszkujących na terenie gminy Miasto Sieradz, do wniosku o zakup paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej należy załączyć zaświadczenie  potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

Cena proponowanego do sprzedaży węgla wynosi 1 600,00 zł brutto za tonę.

Zgodnie z art. 14a ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

Wniosek o zakup paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej można składać w terminie od dnia 8 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wniosek należy:
    • złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, Biuro Obsługi Klientów, w godzinach: 800-1500;
    • przesłać na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz;
    • przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
    • przesłać pocztą elektroniczną na adres: wegiel@umsieradz.pl
(wniosek przesłany na adres mailowy Urzędu musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny, musi być podpisany profilem zaufanym lub musi zostać podpisany podpisem osobistym, tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Dokument można podpisać profilem zaufanym przy użyciu narzędzia dostępnego na stronie www.gov.pl)

UWAGA:
Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. W takim przypadku Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia odpowiedniego rodzaju podpisu elektronicznego lub do podpisania wniosku własnoręcznie w Urzędzie Miasta Sieradza. W takim przypadku procedura rozpatrzenia wniosku ulegnie wydłużeniu.

Wnioski o zakup złożone przed pierwszym dniem składania wniosków o zakup zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski o zakup rozpatrywane są w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

 

informacja

09‑01‑2023 13:39:18

ZAKUP WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE OD MIASTA SIERADZA

WARUNKI ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

 1. Wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla.
 2. Gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Miasta Sieradza.
 3. Osoba składająca wniosek jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego.
 4. Wniosek dotyczy zakupu preferencyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r.
 5. Osoba składająca wniosek nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł/tonę i ilości co najmniej 3,0 tony.

PODSTAWA PRAWNA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek
Informacje zawarte we wniosku dotyczą:
    1. Dane osobowe Wnioskodawcy:
    • imię i nazwisko,
    • adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla po preferencyjnej cenie,
    • dane kontaktowe Wnioskodawcy (adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu w sprawie rozpatrywanego wniosku).
    2. Informacja o sortymencie i ilości węgla:
    • sortyment (węgiel gruby (kostka/orzech), ekogroszek/węgiel groszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej niż 1,5 tony na gospodarstwo domowe, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r., tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku - maksymalnie do ilości 3 ton;
Należy jednak podkreślić, iż wszystkie wnioski, które zostały złożone w Urzędzie Miasta Sieradza do dnia 31 grudnia 2022 r., w oparciu o które nie dokonano zakupu preferencyjnego do dnia złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane i realizowane sukcesywnie, w miarę dysponowania przez Gminę Miasto Sieradz węglem w sortymencie wskazanym we wniosku, w związku z powyższym, we wnioskach o zakup preferencyjny paliwa stałego składanych od 1 stycznia 2023 r. nie należy uwzględniać węgla w ilości, o którą wnioskowano do 31 grudnia 2022 r.)
    3. Dodatkowe informacje i oświadczenia zawarte we wniosku.

W przypadku złożenia wniosku niezawierającego wszystkich wymaganych informacji lub nieposiadającego ważnego podpisu, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia. W takim przypadku procedura rozpatrzenia wniosku ulegnie wydłużeniu.

SPOSÓB DOSTARCZENIA WNIOSKU

Wniosek należy:
    • złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, Biuro Obsługi Klientów, w godzinach: 8.00-15.00;
    • przesłać na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz;
    • przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
    • przesłać pocztą elektroniczną na adres: wegiel@umsieradz.pl
(wniosek przesłany na adres mailowy Urzędu musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny, musi być podpisany profilem zaufanym lub musi zostać podpisany podpisem osobistym, tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
Dokument można podpisać profilem zaufanym przy użyciu narzędzia dostępnego na stronie www.gov.pl)

UWAGA: Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. W takim przypadku Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia odpowiedniego rodzaju podpisu elektronicznego lub do podpisania wniosku własnoręcznie w Urzędzie Miasta Sieradza. W takim przypadku procedura rozpatrzenia wniosku ulegnie wydłużeniu.

OPŁATY

    1. Wniosek składa się bezpłatnie.
    2. Koszt zakupu węgla to 2 000,00 zł brutto za 1 tonę:
    3. Do kosztu zakupu należy doliczyć cenę kosztów transportu w wysokości określonej przez przedsiębiorcę wydającego węgiel, w kwocie nie wyższej niż 100,00 zł brutto (1 kurs na terenie miasta Sieradza).
Wnioskodawca nie poniesie kosztów transportu, jeżeli samodzielnie odbierze zakupiony węgiel.
    4. Koszt zakupu węgla nie uwzględnia workowania.

UWAGA: Przy samodzielnym odbiorze zakupionego węgla, należy jednorazowo odebrać całe zamówienie. Nie jest możliwy częściowy odbiór węgla.
W przypadku odbioru węgla za pośrednictwem innego wynajętego środka transportu, towar zostanie wydany tylko w obecności wnioskodawcy lub osoby bliskiej wnioskodawcy np.: współmałżonek, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci).

DANE KONTAKTOWE DO URZĘDU MIASTA SIERADZA

Telefon kontaktowy: 43 826-61-90

 

PROCEDURA DLA WNIOSKODAWCY

    1. ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie po wpłynięciu do Urzędu Miasta Sieradza.
W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia.
Nieusunięcie błędów w wyznaczonym terminie spowoduje, że wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
W celu rozpatrzenia wniosku zostanie dokonana weryfikacja dotycząca w szczególności:
    • czy Wnioskodawca otrzymał dodatek węglowy,
    • czy budynek został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
    • czy Wnioskodawca jest mieszkańcem miasta Sieradza.
    2. INFORMACJA ZE STRONY URZĘDU MIASTA SIERADZA O POZYTYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU
Jeśli wniosek będzie wypełniony właściwie i przejdzie weryfikację, pracownik Urzędu Miasta Sieradza skontaktuje się z Wnioskodawcą celem poinformowania o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności dokonania przedpłaty za zakup węgla.
Gmina będzie realizowała wniosek tylko w sytuacji, kiedy będzie dysponowała węglem w sortymencie wskazanym we wniosku.
Dane potrzebne do dokonania przedpłaty, tj. numer rachunku bankowego oraz tytuł przelewu Wnioskodawca otrzyma od pracownika Urzędu Miasta Sieradza w momencie składania wniosku.
Jeśli z wniosku będzie wynikać, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla, stosowna informacja zostanie przesłana mailem, na skrytkę podawczą lub listownie – w zależności od sposobu złożenia wniosku.
    3. INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ODBIORU FAKTURY I DOKUMENTU WZ UPRAWNIAJĄCEGO DO ODBIORU WĘGLA
Po zaksięgowaniu na koncie Urzędu Miasta Sieradza wpłaconych przez Wnioskodawcę środków, pracownik Urzędu Miasta Sieradza ponownie skontaktuje się z Wnioskodawcą, w celu poinformowania o zaksięgowaniu wpłaty oraz konieczności odebrania w siedzibie Urzędu faktury i dokumentu WZ uprawniającego do odbioru węgla.
    4. ODBIÓR WĘGLA
Do odbioru węgla będzie uprawniał stosowny dokument WZ, który zostanie wydany Wnioskodawcy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu Miasta Sieradza.
Węgiel będzie można odebrać na wybranym przez Wnioskodawcę składzie węglowym, spośród składów węglowych prowadzonych przez podmioty, które podpiszą z Gminą Miasto Sieradz stosowne umowy.
Wykaz składów węglowych, na których będzie można odebrać węgiel zakupiony w ramach zakupu preferencyjnego będzie dostępny na dzień przekazania informacji o konieczności odebrania faktury i dokumentu WZ.
Koszty zakupu węgla nie uwzględniają kosztów transportu i workowania węgla.
Wnioskodawca może skorzystać z usługi transportu oferowanej przez przedsiębiorcę wydającego węgiel - koszty transportu w kwocie nie wyższej niż 100,00 zł brutto (1 kurs na terenie miasta Sieradza).
Wnioskodawca nie poniesie kosztów transportu, jeżeli samodzielnie odbierze zakupiony węgiel.
Przy samodzielnym odbiorze zakupionego węgla, należy jednorazowo odebrać całe zamówienie. Nie jest możliwy częściowy odbiór węgla.
W przypadku odbioru węgla za pośrednictwem innego wynajętego środka transportu, towar zostanie wydany tylko w obecności wnioskodawcy lub osoby bliskiej wnioskodawcy np.: współmałżonek, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla - od 01.01.2023 r.

09‑01‑2023 13:37:08
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o preferencyjny zakup węgla - od 01.01.2023 r..pdf
09‑01‑2023 13:37:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o preferencyjny zakup węgla - od 01.01.2023 r..docx
09‑01‑2023 13:37:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

04‑11‑2022 13:12:25

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Miasto Sieradz informuje, że przystępuje do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej.

09‑05‑2023 11:11:25
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o preferencyjny zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej.pdf
09‑05‑2023 11:11:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
163KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o preferencyjny zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej.docx
09‑05‑2023 11:11:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja

09‑11‑2022 15:29:26

 

ZAKUP WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE OD MIASTA SIERADZA

 

WARUNKI ZŁOŻENIA WNIOSKU

 1. Wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla.
 2. Gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Miasta Sieradza.
 3. Osoba składająca wniosek jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego.
 4. Wniosek dotyczy zakupu preferencyjnego w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.
 5. Osoba składająca wniosek nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł/tonę i ilości co najmniej 1,5 tony.

PODSTAWA PRAWNA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek
Informacje zawarte we wniosku dotyczą:
1. Dane osobowe Wnioskodawcy:
• imię i nazwisko,
• adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla po preferencyjnej cenie,
• dane kontaktowe Wnioskodawcy (adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu w sprawie rozpatrywanego wniosku).
2. Informacja o sortymencie i ilości węgla:
• sortyment (węgiel gruby (kostka/orzech), ekogroszek/węgiel groszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej niż 1,5 tony na gospodarstwo domowe)
3. Dodatkowe informacje i oświadczenia zawarte we wniosku.

W przypadku złożenia wniosku niezawierającego wszystkich wymaganych informacji lub nieposiadającego ważnego podpisu, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia. W takim przypadku procedura rozpatrzenia wniosku ulegnie wydłużeniu.

SPOSÓB DOSTARCZENIA WNIOSKU

Wniosek należy:
• złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, Biuro Obsługi Klientów, w godzinach: 8.00-15.00;
• przesłać na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz;
• przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
• przesłać pocztą elektroniczną na adres: wegiel@umsieradz.pl
(wniosek przesłany na adres mailowy Urzędu musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny, musi być podpisany profilem zaufanym lub musi zostać podpisany podpisem osobistym, tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
Dokument można podpisać profilem zaufanym przy użyciu narzędzia dostępnego na stronie www.gov.pl)

UWAGA: Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. W takim przypadku Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia odpowiedniego rodzaju podpisu elektronicznego lub do podpisania wniosku własnoręcznie w Urzędzie Miasta Sieradza. W takim przypadku procedura rozpatrzenia wniosku ulegnie wydłużeniu.

OPŁATY

 1. Wniosek składa się bezpłatnie.
 2. Koszt zakupu węgla to 2 000,00 zł brutto za 1 tonę.
 3. Do kosztu zakupu należy doliczyć cenę kosztów transportu w wysokości określonej przez przedsiębiorcę wydającego węgiel, w kwocie nie wyższej niż 100,00 zł brutto (1 kurs na terenie miasta Sieradza).
  Wnioskodawca nie poniesie kosztów transportu, jeżeli samodzielnie odbierze zakupiony węgiel.
 4. Koszt zakupu węgla nie uwzględnia workowania.

UWAGA: Przy samodzielnym odbiorze zakupionego węgla, należy jednorazowo odebrać całe zamówienie. Nie jest możliwy częściowy odbiór węgla.
W przypadku odbioru węgla za pośrednictwem innego wynajętego środka transportu, towar zostanie wydany tylko w obecności wnioskodawcy lub osoby bliskiej wnioskodawcy np.: współmałżonek, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci).

DANE KONTAKTOWE DO URZĘDU MIASTA SIERADZA

Telefon kontaktowy: 43 826-61-90

 

PROCEDURA DLA WNIOSKODAWCY


    1. ZŁOŻENIE WNIOSKU
W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia.
Nieusunięcie błędów w wyznaczonym terminie spowoduje, że wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
W celu rozpatrzenia wniosku zostanie dokonana weryfikacja dotycząca w szczególności:
    • czy Wnioskodawca otrzymał dodatek węglowy,
    • czy budynek został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
    • czy Wnioskodawca jest mieszkańcem miasta Sieradza.


    2. INFORMACJA ZE STRONY URZĘDU MIASTA SIERADZA O POZYTYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU
Jeśli wniosek będzie wypełniony właściwie i przejdzie weryfikację, pracownik Urzędu Miasta Sieradza skontaktuje się z Wnioskodawcą celem poinformowania o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności dokonania przedpłaty za zakup węgla.
Gmina będzie realizowała wniosek tylko w sytuacji, kiedy będzie dysponowała węglem w sortymencie wskazanym we wniosku.
Dane potrzebne do dokonania przedpłaty, tj. numer rachunku bankowego oraz tytuł przelewu Wnioskodawca otrzyma od pracownika Urzędu Miasta Sieradza w momencie składania wniosku.
Jeśli z wniosku będzie wynikać, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla, stosowna informacja zostanie przesłana mailem, na skrytkę podawczą lub listownie – w zależności od sposobu złożenia wniosku.


    3. INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ODBIORU FAKTURY I DOKUMENTU WZ UPRAWNIAJĄCEGO DO ODBIORU WĘGLA
Po zaksięgowaniu na koncie Urzędu Miasta Sieradza wpłaconych przez Wnioskodawcę środków, pracownik Urzędu Miasta Sieradza ponownie skontaktuje się z Wnioskodawcą, w celu poinformowania o zaksięgowaniu wpłaty oraz konieczności odebrania w siedzibie Urzędu faktury i dokumentu WZ uprawniającego do odbioru węgla.


    4. ODBIÓR WĘGLA
Do odbioru węgla będzie uprawniał stosowny dokument WZ, który zostanie wydany Wnioskodawcy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu Miasta Sieradza.
Węgiel będzie można odebrać na wybranym przez Wnioskodawcę składzie węglowym, spośród składów węglowych prowadzonych przez podmioty, które podpiszą z Gminą Miasto Sieradz stosowne umowy.
Wykaz składów węglowych, na których będzie można odebrać węgiel zakupiony w ramach zakupu preferencyjnego będzie dostępny na dzień przekazania informacji o konieczności odebrania faktury i dokumentu WZ.
Koszty zakupu węgla nie uwzględniają kosztów transportu i workowania węgla.
Wnioskodawca może skorzystać z usługi transportu oferowanej przez przedsiębiorcę wydającego węgiel - koszty transportu w kwocie nie wyższej niż 100,00 zł brutto (1 kurs na terenie miasta Sieradza).
Wnioskodawca nie poniesie kosztów transportu, jeżeli samodzielnie odbierze zakupiony węgiel.
Przy samodzielnym odbiorze zakupionego węgla, należy jednorazowo odebrać całe zamówienie. Nie jest możliwy częściowy odbiór węgla.
W przypadku odbioru węgla za pośrednictwem innego wynajętego środka transportu, towar zostanie wydany tylko w obecności wnioskodawcy lub osoby bliskiej wnioskodawcy np.: współmałżonek, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wnioski

09‑11‑2022 15:47:41
Dokumenty:
Plik docx Wniosek o preferencyjny zakup węgla.docx
09‑11‑2022 15:47:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o preferencyjny zakup węgla.pdf
09‑11‑2022 15:47:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
86KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o podmiotach, które będą dystrybuować paliwo stałe dla gospodarstw domowych na terenie miasta Sieradza, w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)

12‑12‑2022 08:24:14

 

Gmina Miast Sieradz informuje, że zawarła umowę z Polską Grupą Górniczą S.A., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 na zakup węgla kamiennego w celu bezpośredniej sprzedaży, w ramach zakupu preferencyjnego i dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Sieradz.


Podmiotami, którzy będą dystrybuować paliwo stałe nabyte na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie miasta Sieradza, są:

 
SKŁAD WĘGLA - SPRZEDAŻ WĘGLA I NAWOZÓW SZTUCZNYCH GONERA HALINA,
98-200 Sieradz, ul. Zakładników 28

SKŁAD WĘGLA - USŁUGI-HANDEL Marianna Szymonik
98-200 Sieradz, ul. Wł. Reymonta 66A


                                            PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  04‑11‑2022 13:09:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  04‑11‑2022 13:09:08
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2023 11:13:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie