Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

21‑11‑2023 11:32:43

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) informujemy o prowadzonych konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od 21 listopada 2023 r. do 12 grudnia 2023 r.

Strategia ZIT MOF Sieradz – Zduńska Wola - Łask zasięgiem obejmuje następujące gminy: Gminę Miasto Sieradz, Gminę Miasto Zduńską Wolę, Gminę Łask, Gminę Szadek, Gminę Buczek, Gminę Sędziejowice, Gminę Sieradz, Gminę Wodzierady, Gminę Zapolice oraz Gminę Zduńską Wolę.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm. ), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznejbez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Pisemnie za pomocą  wypełnionego "formularza do składania uwag" w następujący sposób:

  • dostarczając do Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
  • przesyłając pocztą na adres Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, z dopiskiem "konsultacje społeczne Strategii ZIT"

Elektronicznie w następujący sposób:

lub ustnie do protokołu bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza w Wydziale Rozwoju Miasta.

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na stronach internetowych gmin MOF w  terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 2/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich - Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK Dom Zakonny, ul. Dominikańska 16, 98-200 Sieradz

17‑11‑2023 15:00:00
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe ul. Dominikańska 16.pdf
17‑11‑2023 15:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Przedmiar robót.pdf
17‑11‑2023 15:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
704KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz oferowy.pdf
17‑11‑2023 15:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Formularz ofertowy.docx
17‑11‑2023 15:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030”

10‑11‑2023 08:20:27

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Na podstawie art. 8 rozporządzenia UE 2021/1060 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030.
Strategia ZIT MOF Sieradz – Zduńska Wola - Łask zasięgiem obejmuje następujące gminy: Gminę Miasto Sieradz, Gminę Miasto Zduńska Wola, Gminę Łask, Gminę i Miasto Szadek, Gminę Buczek, Gminę Sędziejowice, Gminę Sieradz, Gminę Wodzierady, Gminę Zapolice oraz Gminę Zduńska Wola.
Spójność terytorialna jest istotnym elementem polityki rozwoju Unii Europejskiej wpływającym na zwiększenie konkurencyjności obszarów. Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) jest narzędziem wspierającym wdrażanie strategii terytorialnych z wykorzystaniem możliwości finansowych jakie dają nam Fundusze Europejskie. ZIT-y służą przede wszystkim wspieraniu rozwoju miast i obszarów z nimi funkcjonalnie powiązanych. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przekłada się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.
Formalną podstawą dla działań samorządów skupionych w ramach MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask jest porozumienie międzygminne z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Związku ZIT. Liderem porozumienia jest Gmina Miasto Sieradz.

Projekt Strategii ZIT MOF Sieradz – Zduńska Wola - Łask zostaje wyłożony do publicznego wglądu w budynkach samorządów wchodzących w skład MOF oraz opublikowany na ich stronach internetowych.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 10 do 24 listopada 2023 roku.
Uwagi do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 można składać:
    • pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronach internetowych samorządów MOF oraz dostępnego w ich siedzibach w następujący sposób:
    • dostarczając do Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz;
    • przesyłając pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz (dla zachowania terminu istotna jest data wpływu do Urzędu);
    • elektronicznie w następujący sposób:
    • poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych; https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_sieradz_konsultacje  
    • poprzez przesłanie podpisanego skanu formularza na adres e-mail: strategia@umsieradz.pl .
Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem będą zamieszczone na stronach internetowych gmin MOF w  terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Dokumenty:
Plik pdf Projekt strategii ZIT Sieradz - Zduńska Wola - Łask.pdf
10‑11‑2023 08:25:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz do składania uwag do projektu.pdf
10‑11‑2023 08:25:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
331KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Formularz do składania uwag do projektu.docx
10‑11‑2023 08:25:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 1/2023 na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich  - Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Dominikańska 18, 98-200 Sieradz

08‑11‑2023 11:15:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do składania ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Miasto Sieradz wraz ze specyfikacją warunków konkursu

11‑10‑2023 15:05:08

 

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Miasta Sieradza dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  zakładce "Budżet, podatki, opłaty, sprawozdania i opinie".

Dokumenty:
Plik pdf Zaproszenie do składania ofert.pdf
11‑10‑2023 15:07:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pakiet informacyjny.pdf
11‑10‑2023 15:07:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr LXXXIV/584/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza.pdf
11‑10‑2023 15:07:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
187KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr IV/135/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 października 2023 roku w sprawie opinii odnośnie możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Miasto Sieradz
17‑10‑2023 10:50:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja dodatkowa - Odpowiedzi na pytania
19‑10‑2023 15:06:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
285KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja dodatkowa II - Odpowiedzi na pytania.pdf
30‑10‑2023 09:06:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Miasto Sieradz.pdf
07‑12‑2023 08:20:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie