Informacje ogólne


 

Nazwa Gminy

Miasto Sieradz

Rodzaj

Gmina Miejska
Kod TERYT - 1014011

Adres

Urząd Miasta Sieradza
98-200 Sieradz
Plac Wojewódzki 1

Kontakt


tel. 43-826-61-16, 43-826-61-65

fax 43-822-30-05
www.sieradz.eu
Skrytka odbiorcza ePUAP: /o2a501rrak/SkrytkaESP
e-mail: um@umsieradz.pl

 

Platforma Elektronicznego Fakturowania - PEF
adres PEF: NIP 8272237737
Nazwa podmiotu: GMINA MIASTO SIERADZ

Rachunek bankowy

PKO BP S.A. O/Sieradz
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
Nr 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

(wpłaty: podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, wieczyste użytkowanie i inne;

podatek od nieruchomości, rolny, leśny / łączne zobowiązanie pieniężne oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na indywidualne konto bankowe podatnika)

Dla wpłat z zagranicy kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

NIP 827-22-37-737
REGON 730 934 335
Godziny pracy Urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

W sprawach skarg i wniosków Prezydent Miasta przyjmuje w każdy czwartek w godzinach 9.00 - 11.00

Godziny pracy
Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Rejestracja urodzeń odbywa się do godz. 14.00

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

tel. 43-826-61-16

Zastępca Prezydenta Miasta

Rafał Matysiak

tel. 43-826-61-59

Sekretarz Miasta

Emilia Marek

tel. 43-826-61-16

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

tel. 43-826-61-21

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Rozmarynowska

Biuro Rady Miejskiej
tel. 43-826-61-30

W sprawach skarg wniosków i petycji Przewodnicząca Rady Miejskiej przyjmuje w każdy czwartek w godzinach 12.00 - 14.00.
Skargi, wnioski i petycje również można składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza.

   
  Informujemy, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”). Szczegółowe zasady zamieszczone zostały w Klauzuli informacyjnej RODO
   
 

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszego serwisu miejskiego www.sieradz.eu, na którego stronach znajdziecie Państwo szerokie spektrum aktualnych informacji dotyczących naszego pięknego miasta.

Prezydent Miasta Sieradza

   

Obwieszczenie

22‑10‑2020 13:02:57

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) informuję o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy zebranymi w trakcie prowadzenia postępowania oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych akt oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:


 
budowie sieci gazowej ś/c PE 63 w rejonie ulic Olendry Duże i Opłotki w Sieradzu

Inwestycja dotyczy działek drogowych o nr ewid. 104/1 i 19 (obręb geodezyjny 9)
oraz działki o nr ewid. 40 (obręb geodezyjny 9).


Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) decyzja została uzgodniona z Zarządcą Dróg Gminnych – postanowienie znak: WIK-D.6733.28.2020 z dnia 25.09.2020r. oraz z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – postanowienie z dnia 16.10.2020r., znak: WUOZ-PP.5151.877.2020.JB.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 (tel. 043 82 66 134) od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530  w terminie od dnia 22 października 2020r. do 06 listopada 2020r., tj po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. Poz. 256) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja w ww. sprawie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

29‑10‑2020 12:11:32

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 28 października 2020r. decyzji Nr 42/2020 (znak: WU-A.6733.44.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na:

budowie oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z odcinkiem wylotowym kanalizacji deszczowej
w rejonie ul. Mostowej w Sieradzu.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (tel. 43 826 61 34).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z  późniejszymi zmianami).

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Jastrzębska
email: a.jastrzebska@umsieradz.pl
, w dniu:  02‑01‑2008 14:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  02‑01‑2008 14:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2023 12:46:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie