Deklaracja dostępności


W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określającej środki oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie, funkcję koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Sieradza pełni: Adam Szubert

Deklaracja dostępności

Miasto Sieradz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Sieradza

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sieradza.

  • Data publikacji strony internetowej: 2005-03-03
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sieradza jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Strona internetowa www.sieradz.eu

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sieradz.eu

  • Data publikacji strony internetowej: 30.06.2006
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: maj 2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.sieradz.eu  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Materiały filmowe publikowane przez Urząd Miasta Sieradza na stronie urzędu oraz w mediach społecznościowych urzędu dostępne są w wersji z napisami.

Treści niedostępne

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Szubert, e-mail: a.szubert@umsieradz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 43 826 61 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Miasta Sieradza z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Urząd Miasta Sieradza nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
  2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
  4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Urząd Miasta Sieradza niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Urząd Miasta Sieradza odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Urząd Miasta Sieradza nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub za pomocą e-mail: um@umsieradz.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna
/data ostatniej aktualizacji: 22.06.2023/


Budynek: Urząd Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
 

1. Urząd Miasta Sieradza, znajduje się w budynku wolnostojącym, przy Placu Wojewódzkim 1, 98-200 Sieradz. Jest to obiekt wolno stojący, podpiwniczony, dwupiętrowy. Pomieszczenia zajmowane w obiekcie są częściowo dzielone z siedzibą Banku PKO BP oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, który zajmuje pomieszczenia na części parteru budynku. Dostęp do budynku Urzędu zapewniony jest przez dwa wejścia i windę.

2. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – od Placu Wojewódzkiego i boczne - od ul. Kościuszki. Do obu wejść prowadzą schody. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na wprost od wejścia głównego. W Biurze Obsługi Interesanta znajdują się stanowiska z obniżonym blatem do obsługi osób niskich i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

3. W budynku znajdują się tablice informacyjne na temat rozkładu pomieszczeń.

4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

5. Budynek Urzędu Miasta Sieradza jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich. Budynek jest wyposażony w windę, dostosowaną między innymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku brak pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, która spełniałaby warunki techniczne ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz I i II piętrze budynku. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami i korytarzami nie zawierają progów.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest możliwości ewakuacji. Drogi ewakuacyjne są oznaczone zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych. Pracownicy są przeszkoleni z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

6. Na terenie parkingu przed budynkiem Urzędu znajdują się stanowiska postojowe z właściwym oznakowaniem i wymiarami dla samochodu osobowego osoby niepełnosprawnej.

7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. Istnieje możliwość obsługi osób słabo słyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Obecnie brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu i online.

9. W Urzędzie Miasta Sieradza znajduje się stanowisko wyposażone w przenośną pętlę indukcyjną.

Aplikacje mobilne

Podmiot udostępnia następujące aplikacje mobilne:

  • E-Sieradz

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012r. poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019r. poz. 848

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑06‑2023 10:55:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie