Gospodarka odpadami komunalnymi


 

 

Z dniem 1 listopada 2020 r. na terenie miasta Sieradza obowiązuje:
- zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Sieradza;
- bezwzględne segregowanie odpadów powstających na terenie nieruchomości.

Uchwałą Nr XXXIV/215/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 16 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 23 października 2020 poz. 5654), wprowadzono nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych:
- w wysokości 24,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/230/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2020 r. poz. 6383), informuję, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. Gmina Miasto Sieradz zaprzestaje odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym po zaprzestaniu świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sieradzu odbierze pojemniki, w które nieruchomość została wyposażona w ramach uiszczanej opłaty. Natomiast z pojemników, będących własnością właściciela nieruchomości, zostaną zdjęte tzw. chipy. Ostatnią miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami za miesiąc grudzień 2020 r. należy uiścić na rzecz Gminy Miasto Sieradz do 11 stycznia 2021 r.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) każdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązany jest do:
1) zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wywozową tj. z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie Gminy Miasto Sieradz;
2) wyposażenia nieruchomości w pojemniki i/lub worki;
3) segregowania odpadów, tj. zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz.
Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Od 1 stycznia 2021 r. w dalszym ciągu odbierane będą odpady komunalne  przez Gminę Miasto Sieradz z nieruchomości tzw. mieszanych, które w części stanowią nieruchomość, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w zakresie części niezamieszkanej.

Uchwałą Nr XXXVI/232/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2020 poz. 6385), wprowadzono od 1 stycznia 2021 r. nową stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na części nieruchomości w której nie zamieszkują mieszkańcy i wynosi ona od:
1) pojemnika o pojemności 60 l – 3,17 zł;
2) pojemnika o pojemności 120 l – 6,34 zł;
3) pojemnika o pojemności 240 l – 12,68 zł;
4) pojemnika o pojemności 1100 l – 58,20 zł;
5) pojemnika o pojemności 5000 l – 264,54 zł;
6) pojemnika o pojemności 7000 l – 370,36 zł;
7) worka o pojemności 120 l – 18,19 zł.
W związku ze zmianą zostaną wysłane listownie zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwracamy uwagę, o wprowadzeniu stawki opłaty za odbiór odpadów segregowanych w workach. W związku z powyższym właściciele nieruchomości mieszanych na których zbiórka odpadów segregowanych z części niezamieszkanej  prowadzona jest w workach zobowiązani są do nowej złożenia deklaracji określającej ilość odbieranych worków i związanej z tym opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do segregowania odpadów na 5 frakcji, tj. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, stanowiące odpady kuchenne oraz odpady zmieszane, czyli pozostałe odpady po przeprowadzeniu segregacji.

Właściciele nieruchomości, na których dotychczas odpady nie były zbierane w sposób selektywny, zobowiązani są do przekazania informacji zwrotnej dot. wyboru sposobu gromadzenia bioodpadów. Dopuszcza się:
- kompostowanie bioodpadów we własnym przydomowym kompostowniku (konieczne złożenie nowej deklaracji),
- kompostowanie bioodpadów w kompostowniku pozyskanym z Urzędu Miasta Sieradza (konieczne złożenie zgłoszenia chęci otrzymania kompostownika z UM),
- gromadzenie bioodpadów w pojemniku przeznaczonym na odpady biodegradowalne.

W powyższej sprawie należy kontaktować się z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Sieradza pod adresem e-mail: odpady@umsieradz.pl lub pod nr telefonu 43 826-61-84.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy obecnie kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach mogą skorzystać ze zwolnienia w części stanowiącej kwotę 6,00 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - od 1 stycznia 2021 roku

31‑12‑2020 07:57:19
Dokumenty:
Plik odt wzór deklaracji 2020 - część ogólna.odt
31‑12‑2020 07:58:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wzór deklaracji 2020 - część ogólna.pdf
31‑12‑2020 07:58:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Załącznik nr 1 zamieszkałe.odt
31‑12‑2020 07:58:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 zamieszkałe.pdf
31‑12‑2020 07:58:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Załącznik nr 2 mieszane.odt
31‑12‑2020 07:58:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 2 mieszane.pdf
31‑12‑2020 07:58:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Załącznik nr 3 letniskowe.odt
31‑12‑2020 07:58:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 3 letniskowe.pdf
31‑12‑2020 07:58:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 13:17:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 13:17:24
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2020 07:58:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie