Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XCV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

23‑02‑2024 08:50:11
 

W dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 14.00 odbędzie się XCV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku XCV Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Sieradza z Realizacji Programu Opieki nad Zabytkami za okres od 2020 do 2023 roku.

 7. Przyjęcie sprawozdania  z wysokości średnich  wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych  stopniach awansu zawodowego  w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.

 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla miasta Sieradza na lata 2022-2026” za rok 2023.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2024.  

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Sieradza.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprawiania przez gminę Miasto Sieradz pogrzebu osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Sieradza na lata 2024 - 2030”.  

 14. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV12)” dla mieszkańców Miasta Sieradza na lata 2022 - 2025.

 16. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Miasto Sieradz na lata 2024 - 2028".

 17. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Zduńska Wola zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035" i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Sieradza do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia gminie Miasto Sieradz zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035" i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Miasto Sieradz.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sieradza.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sieradzu.

 24. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

 25. Zakończenie obrad.

      

Projekty uchwał na XCV Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Transmisja obrad Sesj Rady Miejskiej w Sieradzu jest dostępna tutaj.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Targowa, Krakowskie Przedmieście, Oksińskiego, Krasawna i Żeromskiego w Sieradzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

07‑02‑2024 10:24:15

Sieradz, dnia 07 lutego 2024 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Targowa, Krakowskie Przedmieście, Oksińskiego, Krasawna i Żeromskiego w Sieradzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), w nawiązaniu do uchwały Nr LIV/364/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 listopada  2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Targowa, Krakowskie Przedmieście, Oksińskiego, Krasawna i Żeromskiego w Sieradzu, w dniach od 15 lutego 2024 r. do 7 marca 2024 r.:

 • w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pokój nr 32 w godz. od 800 do 1500 - bezpośredni kontakt po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel. 43 826 61 32.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne/Projekty planów miejscowych” pod adresem https://bip.umsieradz.pl/bipkod/25987070.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, w sali konferencyjnej „B” na II piętrze w dniu 4 marca 2024 r. o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego można składać w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@umsieradz.pl. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2024 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Sieradza, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 21 marca 2024 r.

Uwagi do prognozy można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: um@umsieradz.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sieradza. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miasta w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 

Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
480KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja

15‑01‑2024 13:19:17

INFORMACJA
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ TAXI


Urząd Miasta Sieradza Referat Działalności Gospodarczej, Ewidencji i Dowodów Osobistych informuje, że przedsiębiorcy posiadający licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 17 września 2023 r. są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć organowi licencyjnemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

    W związku z powyższym przedsiębiorcy mają obowiązek przedłożyć organowi licencyjnemu następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do weryfikacji, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym, czyli:
  • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdami samochodowymi – prawo jazdy.

    Organ ma 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów na ich weryfikację, w wyniku której w przypadku spełnienia wymagań określonych w ustawie poinformuję o tym przedsiębiorcę.

    W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub niespełnienia wymagań ustawowych, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r. Po tym terminie niezweryfikowane licencje tracą ważność z mocy prawa.


Wszelkich informacji udziela Referat Działalności Gospodarczej, Ewidencji i Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Sieradza pokój 012 parter tel. 43 826-61-82 w godzinach od 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Rafał Wojtczak , w dniu:  27‑12‑2023 10:59:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  27‑12‑2023 10:59:45
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2024 13:55:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie