Ogłoszenia i komunikaty


XXXI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 – 2023

24‑09‑2020 13:39:31
 

W dniu 29 września 2020 r. o godz. 14.30, w sali B (II piętro) Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku XXXI Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sieradza za I półrocze 2020 roku.
 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu i Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu za pierwsze półrocze 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżecie Miasta Sieradza na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu.
 13. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
 14. Zakończenie obrad.      

 

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

16‑09‑2020 10:16:35
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
16‑09‑2020 10:17:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt planu - tekst.pdf
24‑09‑2020 10:44:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
137KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt planu - rysunek.pdf
24‑09‑2020 10:44:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uzasadnienie do projektu planu.pdf
24‑09‑2020 10:44:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Prognoza środowiskowa tekst.pdf
24‑09‑2020 10:44:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
344KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Prognoza środowiskowa rysunek.pdf
24‑09‑2020 10:44:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22‑09‑2020 12:03:50

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 18 września 2020r. decyzji Nr 35/2020 (znak:WU-A.6733.34.4.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

budowie gazociągu śr/c Ø63 w rejonie ulicy Sadowej w Sieradzu
Inwestycja dotyczy działek o nr ewid. 196/2, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 201/3, 163 - działka drogowa, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153/2 (obręb geodezyjny 19) i nr ewid. 11 (obręb geodezyjny 18) – działka drogowa.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (tel. 43 826 61 34).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22‑09‑2020 11:56:42

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie sieci gazowej ś/c PE 63 w rejonie ulic Olendry Duże i Opłotki w Sieradzu.
Inwestycja dotyczy działek drogowych o nr ewid. 104/1 i 19 (obręb geodezyjny 9) oraz działki o nr ewid. 40 (obręb geodezyjny 9).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 ( tel. 43 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

21‑09‑2020 08:38:04

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 17 września 2020r. decyzji Nr 34/2020 (znak: WU-A.6733.33.4.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Kamiennej w Sieradzu .

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (tel. 43 826 61 34).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
Naczelnik Wydziału Urbanistyki

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

17‑09‑2020 12:42:42

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 239) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie oczyszczalni wód opadowych i roztopowych wraz z odcinkiem wylotowym kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mostowej w Sieradzu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (pokój nr 34, II piętro, tel. 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja dla rolników

08‑09‑2020 10:24:11

 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosi o składanie Wniosków COVID dotyczących niewypłaconych wniosków suszowych z 2019 roku. Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Niezbędne druki dostępne są na stronie internetowej Agencji oraz w siedzibie Biura Powiatowego w Sieradzu.
Jednocześnie Agencja informuje, że brak złożonego wniosku uniemożliwi wypłacenie  środków z tytułu strat suszowych w 2019 roku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
815KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 20 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  28‑08‑2020 13:56:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  28‑08‑2020 13:56:05
Data ostatniej aktualizacji:
24‑09‑2020 13:43:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie