Plan ogólny


Uwarunkowania prawne w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie lokalnym określa ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).


W myśl tej ustawy, opracowaniem planistycznym określającym politykę przestrzenną na poziomie gminy są docelowo:
    1. Plan ogólny gminy.
    2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Plan ogólny to nowy dokument planistyczny uchwalany dla całego obszaru gminy będący aktem prawa miejscowego. Plany ogólne gmin mają zastąpić Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, które z mocy ustawy przestaną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2026 r.

Plan ogólny będzie wyznaczać ramy rozwoju gmin. Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz będą stanowiły podstawę prawną decyzji o warunkach zabudowy.

Plan ogólny gminy obejmuje obszar gminy z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu.

 

ETAP PROCEDURY:

Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego

09‑07‑2024 09:15:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  05‑07‑2024 10:06:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  05‑07‑2024 10:06:10
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2024 09:19:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive