Ogłoszenia i komunikaty


IV sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2024-2029

20‑06‑2024 22:35:24
 

W dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 14.00 odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2024 – 2029. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku IV Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Zapytania mieszkańców.

 5. Interpelacje Radnych.  

 6. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na 2024 r.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Miasto Sieradz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie  ustalenia czasu zapewniającego bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz oraz  wysokości opłat  za korzystanie  z wychowania  przedszkolnego w tych placówkach.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą „Dzienny Dom Pobytu" i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieradzu oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą "Klub Seniora" i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieradzu oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą „Ośrodek Adaptacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością ARKA” i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieradzu oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja I) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Miasto Sieradz.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Sieradza porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Miasto Sieradz zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. „Koncepcja rozwoju rowerowych i pieszych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask”  

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Miasto Sieradz zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę systemu monitoringu w Sieradzu” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sieradza.

 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Sieradz, położonej w Sieradzu przy ulicy Magazynowej.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu”

 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu”.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu od rejonu ulic: Górka Kłocka i Armii Krajowej do granicy administracyjnej miasta.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Targowa, Krakowskie Przedmieście, Oksińskiego, Krasawna i Żeromskiego w Sieradzu.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Sieradza.

 25. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za rok 2023.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza wotum zaufania.

 27. Procedura absolutoryjna:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Sieradza za 2023 r., wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2023 r., po uprzednim zapoznaniu się i rozpatrzeniu:
         a) sprawozdania finansowego za rok 2023 r.;
         b) sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2023 r.;
         c) informacji o stanie  mienia miasta Sieradza według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. ;
         d) uchwały Nr IV/75/2023 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 maja 2024r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Sieradza za 2023 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza absolutorium za 2023 rok, po uprzednim zapoznaniu się i rozpatrzeniu:
         a) wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza;                
         b) uchwały Nr .../…../2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia ... czerwca 2024 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sieradzu o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza za 2023 rok.

 28. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

 29. Zakończenie obrad.                                                          

 

Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Transmisja obrad Sesj Rady Miejskiej w Sieradzu jest dostępna tutaj.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
252KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sieradza dotyczące zasad organizacji dyżurów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Sieradz w okresie wakacyjnym w 2024 roku

06‑06‑2024 13:18:22
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
06‑06‑2024 13:18:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzenie.pdf
06‑06‑2024 13:18:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
387KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgłoszenie na dyżur wakacyjny.doc
06‑06‑2024 13:18:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego nr 1/2024 na przeprowadzenie prac konserwatorsko - restauratorskich - Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 1, 98-200 Sieradz

23‑05‑2024 12:51:04
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe.pdf
23‑05‑2024 12:57:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 1 - przedmiar robót.pdf
23‑05‑2024 12:57:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
23‑05‑2024 12:57:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załącznik nr 3 - opis techniczny, dokumentacja rysunkowa.zip
23‑05‑2024 12:57:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Zdjęcie sygnały alarmowe.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Miasto Sieradz

13‑05‑2024 15:50:38
Dokumenty:
Plik pdf Zaproszenie.pdf
14‑05‑2024 08:56:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
187KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie, lista podpisów.pdf
14‑05‑2024 08:56:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
727KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zaproszenie- raport.pdf
13‑05‑2024 15:50:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
914KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  27‑12‑2023 10:59:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  27‑12‑2023 10:59:45
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2024 22:47:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive