Ogłoszenia i komunikaty


Ogłoszenie o emisji obligacji komunalnych

03‑07‑2020 12:00:03
Dokumenty:
Plik pdf Zaproszenie do składania ofert - obligacje komunalne Miasta Sieradza w 2020 r. wraz ze specyfikacją konkursu.pdf
03‑07‑2020 12:02:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pakiet informacyjny Miasto Sieradz.pdf
03‑07‑2020 12:02:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXVII/180/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Mista Sieradza.pdf
03‑07‑2020 12:02:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
523KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta

01‑07‑2020 09:06:49

Sieradz, dnia 01.07.2020 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta.

Do sporządzenia ww. projektu miejscowego planu przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XXVI/169/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, w godz. od 8.00 do 15.00.
Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu miejscowego planu w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@umsieradz.pl.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Sieradza.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta

01‑07‑2020 09:01:27

Sieradz, dnia 01.07.2020 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sieradzu Uchwały Nr XXVI/169/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski można składać w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl, w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

30‑06‑2020 12:45:50

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 30 czerwca 2020r. decyzji Nr 23/2020 (znak: WU-A.6733.16.3.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Modrzewiowej w Sieradzu.
Inwestycja dotyczy działek nr ewid. 47 i 456 (obręb 21).

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (tel. 43 826 61 34).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

26‑06‑2020 09:07:50

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 25 czerwca 2020r. decyzji Nr 22/2020 (znak: WU-A.6733.21.3.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie oświetlenia drogowego przy ulicy Ceramicznej w Sieradzu

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (tel. 43 826 61 34).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

25‑06‑2020 11:44:02

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 24 czerwca 2020r. decyzji Nr 21/2020 (znak: WU-A.6733.20.3.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

budowie gazociągu śr/c Ø90 w ulicy Krakowskie Przedmieście.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (tel. 43 826 61 34).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

25‑06‑2020 11:38:16

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 24 czerwca 2020r. decyzji Nr 20/2020 (znak: WU-A.6733.23.2.2020.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz niezbędnym uzbrojeniem przy ulicy Krasawnej w Sieradzu,

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (tel. 43 826 61 34).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
205KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwosci zapoznania z dokumentacją -

22‑06‑2020 14:16:13

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) informuję o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy zebranymi w trakcie prowadzenia postępowania oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych akt oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na

budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia przy ulicy:
Nenckiego, Siemianowicza, Kopernika, Ciołkowskiego, Kwiatowej,
Stodolnianej i Olendry Małe w Sieradzu,

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293) decyzja została uzgodniona z:

1) zarządcą drogi powiatowej w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej – postanowienie IR.4222.200.2020 z dnia 4.06.2020r.,
2) zarządcą dróg gminnych w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego drogi gminnej -  stanowisko przedstawione w piśmie znak: WIK-D.6733.9.2020 z dnia 19.05.2020r.,
3) Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – postanowienie znak: WUOZ-PP.5151.462.2020.JB z dnia 1.06.2020r.,
4) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego – postanowienie znak: DOP-WGPL.483.232.2020.2.ABB z dnia 26.05.2020r.
5) organy właściwe w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych nie zajęły stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w ustawowym terminie,
a zatem wymagane uzgodnienia uważa się za dokonane.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 (tel. 043 82 66 134) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30  w terminie od dnia 22 czerwca 2020r. do 07 lipca 2020r., tj po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. Poz. 256) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja w ww. sprawie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑10‑2016 09:10:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2020 12:02:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive