Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sieradz


Regulamin

05‑09‑2023 11:11:22

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO SIERADZ


DZIAŁ I.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach użytku publicznego


Rozdział 1.
Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania (lub przyjmowania) odpadów komunalnych

§ 1. 1. Ustala się prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od właścicieli nieruchomości następujących odpadów komunalnych:
1) szkło;
2) papier;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;
9) odpady niebezpieczne;
10) przeterminowane leki;
11) chemikalia;
12) oleje i tłuszcze jadalne;
13) zużyte baterie i akumulatory;
14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
15) zużyte opony;
16) odpady tekstyliów i odzieży;
17) popioły i żużle z palenisk;
18) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowana produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
2. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - 6 i 17 oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru oraz może udostępnić zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 7 - 16 i 18 podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.
3. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z części w której zamieszkują mieszkańcy przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 7 - 16 i 18 oraz może przekazać selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust. pkt 1 - 6 i 17 do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 10 właściciel nieruchomości może przekazywać także do poszczególnych aptek działających na terenie Gminy Miasto Sieradz uczestniczących w zbiórce.
5. Z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 13 i 14 właściciel nieruchomości może przekazywać także do specjalistycznych pojemników ustawionych na terenie Gminy Miasto Sieradz lub sprzedawcy detalicznemu lub hurtowemu przy nabywaniu sprzętu tego samego rodzaju.
6. Bioodpady mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne właścicieli nieruchomości.
7. Odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 - 5 mogą być zbierane i odbierane łącznie.
8. Z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7 mogą być odbierane podczas ulicznej zbiórki odpadów.
9. Z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 14 mogą być odbierane podczas ulicznej zbiórki odpadów.
10. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony w przypadku gdy:
1) selektywnie zbierane i odbierane poszczególne frakcje odpadów komunalnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - 6 i 17 nie zawierają jakichkolwiek domieszek innych frakcji odpadów z zastrzeżeniem zapisów ust. 7;
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie zawierają frakcji odpadów wymienionych w ust. 1.

Rozdział 2.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

§ 2. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia należy gromadzić w sposób i w miejscu nieutrudniającym ruchu pieszych i pojazdów oraz możliwości odpływu wody.
2. Materiał użyty należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.
Rozdział 3. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy prowadzone jest w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, w powstające ścieki nie są bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do gleby.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z przepisami prawa.

DZIAŁ II.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Rozdział 1.
Wymagania ogólne dotyczące rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

§ 4. 1. Do zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki oraz worki o kolorystyce i odrębnych oznaczeniach, znormalizowane i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki oraz worki o następującej kolorystyce i oznaczeniach, z przeznaczeniem na:
1) szkło - pojemniki lub worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło ”;
2) papier - pojemniki lub worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier ”;
3) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemniki lub worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne ”;
4) bioodpady - pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”;
5) popioły i żużle z palenisk - pojemniki koloru szarego oznaczone napisem „Popiół”.
3. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Właściciele korzystający z kompostowników przydomowych zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady.

Rozdział 2.
Rodzaje i pojemności pojemników i/lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych

§ 5. 1. Odpady komunalne powinny być zbierane w następujących pojemnikach i workach:
1) pojemniki na odpady komunalne o pojemności od 60 litrów;
2) worki wykonane z tworzywa sztucznego - folii o pojemności od 120 litrów;
3) kontenery na odpady komunalne lub na gruz o pojemności od 3 000 litrów;
4) pojemniki w pasach drogowych (w tym kosze uliczne) o pojemności od 35 litrów;
5) kosze na psie odchody o pojemności od 30 litrów;
6) pojemniki na bioodpady o pojemności od 120 litrów.
2. Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli nieruchomości (sąsiadów) z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem.
3. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) w zabudowie jednorodzinnej 60 litrów na jednego mieszkańca;
b) w zabudowie wielorodzinnej 20 litrów na jednego mieszkańca;
2) w uczelniach, szkołach, przedszkolach, żłobkach 3 litrów na każdego studenta, ucznia, dziecko w związku z nauką lub przebywaniem oraz 20 litrów na każdego pracującego;
3) w szpitalach 50 litrów na łóżko i 20 litrów na każdego pracującego;
4) w hotelach, zakładach karnych, internatach i innych placówkach całodziennego pobytu 20 litrów na łóżko oraz 10 litrów na każdego pracującego;
5) w lokalach handlowych i przychodniach 5 litrów na każde 20 m2 powierzchni całkowitej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego;
6) w lokalach gastronomicznych i ulicznych punktach szybkiej konsumpcji 40 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne oraz 20 litrów na każdego pracującego;
7) w pomieszczeniach biurowych, w tym w instytucjach i urzędach 20 litrów na każdego pracującego;
8) w punktach handlowych i usługowych poza lokalem (kiosk, kwiaciarnie) 20 litrów na każdego pracującego;
9) w zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w tym działalność gospodarcza 20 litrów na każdego pracującego;
10) w instytucjach kultury i obiektach sportowych, w tym m.in. teatry, muzea, galerie, biblioteki, stadiony, hale sportowe, korty tenisowe, kąpieliska 2 litry na każde miejsce na widowni lub trybunie oraz 20 litrów na każdego pracującego;
11) w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach 60 litrów na punkt handlowy;
12) w ogródkach działkowych 20 litrów na każdą działkę w sezonie letnim (od 1 marca do 31 października) i 5 litrów na każdą działkę poza tym okresem;
13) na cmentarzu 4 litrów na jedno miejsce grzebalne.
4. Ustala się minimalną pojemność worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych segregowanych w zabudowie jednorodzinnej:
1) przeznaczonych do zbierania papieru - jeden worek o pojemności 120 l na każdych 2 mieszkańców;
2) przeznaczonych do zbierania szkła - jeden worek o pojemności 120 l na każdych 2 mieszkańców;
3) przeznaczonych do zbierania metali, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych - jeden worek o pojemności 120 l na każdych 2 mieszkańców.
5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania bioodpadów od właścicieli nieruchomości:
1) na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) w zabudowie jednorodzinnej 20 litrów na jednego mieszkańca;
b) w zabudowie wielorodzinnej 3 litry na jednego mieszkańca.
2) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy - na każdego pracującego lub uczącego się 1 litr.
6. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania popiołu i żużlu z paleniskowego od właścicieli nieruchomości 60 l na jedną nieruchomość, na której użytkowane jest palenisko (źródło ciepła na paliwa stałe).

Rozdział 3.
Warunki rozmieszczania pojemników

§ 6. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i pracowników odbiorcy odpadów, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Kosze uliczne rozmieszcza się przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkingach, w parkach oraz w ciągach komunikacyjnych i miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych.

Rozdział 4.
Warunki utrzymania pojemników oraz miejsc ich gromadzenia w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia.
2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
3. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu nie rzadziej niż jeden raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji nie rzadziej niż 1 raz na rok.
4. Właściciele nieruchomości utrzymują w należytym stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów poprzez podejmowanie działań polegających na ich bieżącym sprzątaniu oraz niedopuszczaniu do pozostawienia odpadów poza wyznaczonymi do ich gromadzenia pojemnikami lub workami.

DZIAŁ III.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 8. 1. Dla zabudowy jednorodzinnej wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc;
2) odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - 5 i 17 - nie rzadziej niż raz na miesiąc;
3) odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 6 - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc;
4) odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 7 - nie rzadziej niż 4 razy w roku.
5) odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 14 - nie rzadziej niż 4 razy w roku.
2. Dla zabudowy wielorodzinnej wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień;
2) odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - 5 i 17 - nie rzadziej niż raz na miesiąc;
3) odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 6 - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień;
4) odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 7 - nie rzadziej niż 6 razy w roku.
5) odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 14 - nie rzadziej niż 6 razy w roku.
3. Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
2) odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - 5 i 17 - nie rzadziej niż raz na miesiąc;
3) odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 6 - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc.
4. Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych znajdująca się w mieście Sieradz, przy ul. Dzigorzewskiej 4, będąca integralną częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” pełni rolę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla miasta Sieradz, zwanego dalej „PSZOK”.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów do PSZOK określa regulamin PSZOK.
§ 9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości (nie rzadziej niż raz na kwartał), lub opróżniania osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, a w przypadku braku tej instrukcji nie rzadziej jednak niż 1 raz na rok.

DZIAŁ IV.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
2. Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” oraz „Planem gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031" i faktyczną przynależnością Gminy Miasto Sieradz do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina ” z siedzibą w Kaliszu, woj. wielkopolskie, Gmina Miasto Sieradz należy do rejonu, dla którego sposób gospodarowania odpadami reguluje „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”.

DZIAŁ V.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 11. 1. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe obowiązane są do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia.
2. W miejscach publicznych pies musi być wyprowadzany na smyczy, a agresywny dodatkowo w kagańcu, z wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów zdrowotnych.

DZIAŁ VI.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 12. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne i nie powodują uciążliwości.
2. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej.

DZIAŁ VII.
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

§ 13. 1. Ustala się, że obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są:
1) lokale gastronomiczne;
2) obiekty handlowe branży spożywczej;
3) minibazarki i targowiska;
4) magazyny żywności i płodów rolnych;
5) gospodarstwa rolne i hodowlane;
6) zakłady przetwórstwa żywności;
7) szpitale;
8) hotele, internaty, pensjonaty;
9) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
10) wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
11) miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej;
12) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;
13) węzły ciepłownicze, studzienki przyłączy kanalizacyjnych.
2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzić w następujących terminach: od 1 do 15 maja oraz od 1 do 15 października każdego roku.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
356KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  16‑06‑2023 10:31:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  16‑06‑2023 10:31:44
Data ostatniej aktualizacji:
05‑09‑2023 11:11:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie