Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM
FUNKCJONUJĄCYM W URZĘDZIE MIASTA SIERADZA

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sieradza działający w imieniu gminy Miasta Sieradz, p. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 43-826-61-16, e-mail: um@umsieradz.pl.

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail: iod@umsieradz.pl lub na adres pocztowy administratora.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych w postaci zapisów monitoringu jest zapewnienie i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników Urzędu Miasta Sieradza oraz pozostałych osób przebywających na obszarze objętym monitoringiem, ochrona mienia, a także eliminacja lub ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, życiu oraz bezpieczeństwu osób.

 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt „c” RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 pkt „e” RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 5. Odbiorcami danych osobowych w postaci zapisów monitoringu będą podmioty i osoby działające z polecenia administratora oraz organy i podmioty wykonujące zadania publiczne. Dane osobowe zapisane w ramach monitoringu mogą zostać udostępnione podmiotom i osobom, które wykażą prawny lub faktyczny interes w ich otrzymaniu.

 6. Dane osobowe w postaci wizerunku gromadzone w ramach monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 7. Zapisy monitoringu są przechowywane maksymalnie przez okres 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez ich nadpisanie na urządzeniu rejestrującym. Okres przechowywania może ulec przedłużeniu w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa.

 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jego danych, oraz sprostowania danych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.

 9. W sytuacjach określonych przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.

 10. W przypadku naruszenia przepisów podczas przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa UODO.

 11. Przebywanie na obszarze objętym zasięgiem kamer monitoringu powoduje automatycznie przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku.

 12. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje podejmowanie decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym, w tym profilowaniu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
726KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  27‑12‑2023 13:05:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  27‑12‑2023 13:05:21
Data ostatniej aktualizacji:
27‑12‑2023 13:07:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie