Kompetencje Prezydenta Miasta


Organem wykonawczym gminy Miasto Sieradz jest Prezydent Miasta. Prezydent kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Prezydent wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Miasta,
 • przedkładanie wniosków o zwołanie Sesji Rady,
 • przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Miasta,
 • wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki w formie zarządzeń. Zarządzenie takie dla swej ważności wymaga zatwierdzenia na najbliższej Sesji Rady.


W realizacji zadań własnych, Prezydent podlega wyłącznie Radzie. Rada rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i na wniosek Komisji Rewizyjnej:

 • przyjmuje lub nie przyjmuje sprawozdania z budżetu Miasta,
 • udziela lub nie udziela Prezydentowi absolutorium w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.


Szczegółowy wykaz zadań i kompetencji Prezydenta określają m.in. następujące przepisy:

 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • Ustawa z 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
 • Statut Miasta Sieradza.
 • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Sieradza.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  14‑03‑2005 10:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Kmiecik tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑12‑2013 14:24:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive