Program ograniczenia niskiej emisji - dotacja do wymiany źródeł ciepła


W ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji” Gmina Miasto Sieradz złożyła w dniu 10 kwietnia 2017r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie posesji zlokalizowanych na terenie miasta Sieradza.

W ramach przeprowadzonego naboru oraz weryfikacji złożonych wniosków do udziału w programie przyjęto deklaracje dotyczące 227 nieruchomości.

Obecnie na 227 nieruchomościach (ujętych w programie) w kotłach węglowych spalane jest w ciągu roku 1 440 ton węgla, co równa się:
a) emisji 7,2 ton pyłu PM 10,
b) emisji 6,5 ton pyłu PM 2,5,
c) emisji 3 020 ton CO2,
d) emisji 8,7 kg benzo(a)pirenu,
e) emisji 29 ton SO2,
f) emisji 5,1 ton NOx.

W wyniku realizacji planowanych inwestycji kotły węglowe zostaną zastąpione następującymi źródłami ciepła:
a) 141 kotłów gazowych (134 na gaz ziemny i 7 na propan-butan),
b) 36 kotłów węglowych automatycznych nowej generacji (5 klasy),
c) 25 przyłączy do sieci ciepłowniczej,
d) 19 kotłów na biomasę,
e) 3 pompy ciepła,
f) 3 kotły na olej opałowy.

Łączny koszt przeprowadzenia planowanych inwestycji: 5 487 643 zł.
Łączna wartość maksymalnego dofinansowania inwestycji: 1 837 762 zł.

Zrealizowanie wszystkich zaplanowanych inwestycji pozwoli na redukcję emisji:
a) pyłu PM 10 o 6,9 ton,
b) pyłu PM 2,5 o 6,1 ton,
c) CO2 o 1 748 ton,
d) benzo(a)pirenu o 8,6 kg
e) SO2 o 27,2 ton,
f) NOx o 3,7 ton.

Przypominamy, że program przewiduje udzielenie dofinansowania do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – likwidacji starego źródła ciepła (pieca węglowego) i zastąpienie go „ekologicznym” źródłem ciepła, w tym:
•    podłączenie do sieci cieplnej
•    kocioł gazowy (gaz ziemny i propan-butan)
•    kocioł olejowy
•    kocioł na biomasę
•    kocioł węglowy
•    ogrzewanie elektryczne
•    odnawialne źródła energii (pompa ciepła).


Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

Wniosek gminy miasto Sieradz został rozpatrzony pozytywnie, a w dniu 7 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zatwierdziła przyznanie dofinansowania w formie dotacji. Obecnie sporządzane są dokumenty niezbędne do zawarcia umowy dotacji pomiędzy gminą miasto Sieradz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dniu 3 lipca 2017 r. Rada Miejska w Sieradzu przyjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza (określająca m.in. wzory stosowanych pism). Wojewoda Łódzki ogłosił powyższą uchwałę w Dzienniku Urzędowym w dniu 18 lipca 2017 r. – uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 2 sierpnia 2017 r.
Natomiast w dniu 10 sierpnia 2017 r. zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w celu przyjęcia uchwały budżetowej, wprowadzającą otrzymaną dotację do budżetu miasta Sieradza.

Procedura udzielenia dotacji:
1. Urząd Miasta Sieradza pisemnie zawiadamia wszystkie osoby, które złożyły deklarację o wysokości przyznanego dofinansowania.
2. Zainteresowane osoby składają do Urzędu Miasta Sieradza wnioski o zawarcie umowy (wraz z tytułem prawnym do władania nieruchomością oraz ewentualną zgodą współwłaścicieli).
3. Po zweryfikowaniu wniosków pracownicy Urzędu Miasta Sieradza dokonują kontroli na terenie posesji, gdzie sporządzany jest tzw. protokół przed wykonaniem inwestycji. Na miejscu sporządzana jest dokumentacja fotograficzna.
4. Urząd Miasta Sieradza zawiera umowę z właścicielem nieruchomości o udzielenie dotacji.
5. Właściciel nieruchomości realizuje inwestycję.
6. Po wykonaniu inwestycji właściciel składa do Urzędu Miasta Sieradza wniosek o wypłatę dotacji wraz z niezapłaconymi fakturami, rachunkami.
7. Po zweryfikowaniu wniosków pracownicy Urzędu Miasta Sieradza dokonują kontroli na terenie posesji, gdzie sporządzany jest tzw. protokół po wykonaniu inwestycji. Na miejscu sporządzana jest dokumentacja fotograficzna.
8. Urząd Miasta Sieradza przekazuję dotację w formie przelewu lub czeku właścicielowi nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości składa rozliczenie otrzymanej dotacji w Urzędzie Miasta Sieradza, w tym potwierdzenia zapłaty za wystawione faktury, rachunki oraz inne dokumenty związane z odbiorem inwestycji.

Właściciele nieruchomości, którzy zaplanowali swoje inwestycje na rok 2018 (86 inwestycji) składają wniosek o zawarcie umowy. Dalsze działania związane z udzieleniem dotacji realizowane będą w styczniu 2018 roku.

Jednocześnie w dniu 10 sierpnia 2017 r. na sesji Rady Miejskiej w Sieradzu podejmowany będzie temat przyjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej.
Jest to program realizowany w ramach projektu „Sieradz bierze oddech”. W ramach tego programu będzie możliwe udzielenie dofinansowanie właścicielom nieruchomości na likwidację starego źródła ciepła i przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Dotacja wyniesie do 60 % kosztów kwalifikowanych. Liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych, odpowiadających wysokości dywidendy, którą Gmina Miasto Sieradz otrzymuje z PEC w Sieradzu i przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku. W przypadku jeśli Wnioskodawca będzie korzystał z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza, udzielonej przez gminę miasto Sieradz w ramach programu priorytetowego "Program Ograniczenia Niskiej Emisji" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, łączna kwota udzielonych dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
468KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
669KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Druk deklaracji
13‑03‑2017 14:52:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
871KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Druk deklaracji
10‑02‑2017 15:17:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
871KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  02‑11‑2015 12:51:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
29‑08‑2019 12:49:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive