Decyzje środowiskowe


Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla planowanych:
    1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
    2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Katalog przedsięwzięć, dla których zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 73 ww. ustawy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, załączniki jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem określa natomiast art. 74 przedmiotowej ustawy.
Właściwość organów w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa art. 75 ww. ustawy.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546):
 • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opłata skarbowa wynosi – 205 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr

53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

z adnotacją: dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz imię i nazwisko/nazwa Inwestora,
 • za udzielenie przez Inwestora pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi – 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr

53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

 

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Prowadzone postępowania:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - Etap II, odcinek od km 27+500 do km 28+995

07‑05‑2021 09:08:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozbudowa zakładu płytek ceramicznych Ceramika Tubądzin III w Sieradzu zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 98/2, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 141/2, 142/4, 144/3, 145/3, 146/3, 147/5, 148/3, 149/6, 150/3, 151/3, 152/3, 153/3, 154/3, 112/1, 113/1, obręb geodezyjny nr 23 Miasto Sieradz

19‑03‑2021 09:04:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo-usługowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 147/25, obręb geodezyjny nr 1 Miasto Sieradz, o budynek rozlewni czynników chłodniczych celem posadowienia w nim instalacji do rozlewania czynników chłodniczych: R32 i R1234yf

10‑03‑2021 19:12:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa i eksploatacja zakładu recyklingu tworzyw sztucznych odpadowych z produkcją ciepła i energii elektrycznej - ul. Zakładników 18; obr. geod. 25, dzi. 79/15, 79/16, 79/17

01‑07‑2020 13:08:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zbieranie i przetwarzanie (odzysk) odpadów na działce o nr ewid. 5860, obręb geodezyjny nr 12 Miasto Sieradz

07‑04‑2020 10:39:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marta Jamroziak
email: m.jamroziak@umsieradz.pl tel.:43-826-61-41
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2021 09:57:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive