Decyzje środowiskowe


Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla planowanych:
    1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
    2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Katalog przedsięwzięć, dla których zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 73 ww. ustawy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, załączniki jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem określa natomiast art. 74 przedmiotowej ustawy.
Właściwość organów w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa art. 75 ww. ustawy.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546):
 • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opłata skarbowa wynosi – 205 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr

53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

z adnotacją: dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz imię i nazwisko/nazwa Inwestora,
 • za udzielenie przez Inwestora pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi – 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr

53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

 

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

11‑01‑2021 11:59:52
Dokumenty:
Plik pdf 2021.01 WIK-S-05 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
11‑01‑2021 12:00:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc 2021.01 WIK-S-05 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
11‑01‑2021 12:00:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa i eksploatacja zakładu recyklingu tworzyw sztucznych odpadowych z produkcją ciepła i energii elektrycznej - ul. Zakładników 18; obr. geod. 25, dzi. 79/15, 79/16, 79/17

01‑07‑2020 13:08:33
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
01‑07‑2020 13:10:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
238KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie WIK-O.6220.15.8.2020.pdf
20‑11‑2020 15:08:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
547KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie WIK-O.6220.15.9.2020.pdf
20‑11‑2020 15:08:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
501KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zbieranie odpadów oraz przetwarzanie (odzysk) odpadów w procesach R12 i R13 - ul. 1-go Maja 77

07‑04‑2020 10:39:05
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
07‑04‑2020 10:41:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
257KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
09‑06‑2020 12:46:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie z dnia 07.07.2020 r., znak: WIK-O.6220.6.13.2020 dot. zmiany kwalifikacji przedsięwzięcia.pdf
10‑07‑2020 12:57:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1,0 MW - obr. 24, dz. 145, 146

03‑03‑2020 07:58:24
Dokumenty:
Plik pdf Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej.pdf
09‑06‑2020 12:49:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
245KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
03‑03‑2020 08:00:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiałów w sprawie i możliwości zapoznania z nimi.pdf
09‑06‑2020 12:49:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie dot. wystąpienia do RDOŚ w Łodzi i PPIS w Sieradzu o opinię.pdf
09‑06‑2020 12:49:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
261KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczajacym Sieradz GT-2

08‑10‑2019 15:13:14
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
08‑10‑2019 15:14:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie - prośba o wydanie opinii.pdf
09‑10‑2019 13:37:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie - zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego.pdf
23‑10‑2019 07:47:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
225KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.pdf
13‑11‑2019 14:30:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczajacym Sieradz GT-2

06‑06‑2019 08:05:28
Dokumenty:
Plik pdf obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
06‑06‑2019 08:08:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie - prośba o wydanie opinii.pdf
19‑06‑2019 07:45:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
260KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydobywanie piasku z powierzchniowych wód płynących rzeki Warty na odcinku w km 520+290 - 520-460 wraz ze składowaniem kruszywa na międzywalu i obróbką - ul. Lokajskiego

11‑07‑2018 15:33:40
Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
05‑08‑2019 09:36:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
278KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie umożliwiającego wydanie decyzji.pdf
12‑07‑2019 09:13:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
250KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.pdf
27‑05‑2019 13:22:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
278KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia .pdf
13‑03‑2019 13:26:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
229KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu do zawieszenia postępowania.pdf
12‑02‑2019 14:23:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu w sprawie opini środowiskowej.pdf
05‑10‑2018 15:33:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o dokumentach dot. postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.pdf
26‑09‑2018 15:05:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
280KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
26‑09‑2018 15:00:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
438KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszcenie o podjęciu z urzędu postępowania.pdf
21‑09‑2018 14:49:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej.pdf
31‑08‑2018 15:30:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie w sprawie wystąpienia o wydanie opini.pdf
17‑07‑2018 13:45:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
11‑07‑2018 15:34:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
260KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa i eksploatacja składu opału, punktu skupu złomu wraz z punktem sprzedaży materiałów budowlanych i nawozów oraz warsztatem pojazdów mechanicznych - ul. Uniejowska

11‑07‑2018 09:18:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa hali magazynowo-produkcyjnej - ul. Górka Kłocka

15‑06‑2018 13:14:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa stacji paliw - ul. Górka Kłocka

26‑06‑2018 15:22:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2021 12:00:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive