Decyzje środowiskowe


Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla planowanych:
    1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
    2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Katalog przedsięwzięć, dla których zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 73 ww. ustawy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, załączniki jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem określa natomiast art. 74 przedmiotowej ustawy.
Właściwość organów w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa art. 75 ww. ustawy.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.):
 • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opłata skarbowa wynosi – 205 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr

53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

z adnotacją: dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz imię i nazwisko/nazwa Inwestora,
 • za udzielenie przez Inwestora pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi – 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr

53 1020 4564 0000 5102 0040 8724

 

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Prowadzone postępowania:

Budowa stanowiska dla 4 zbiorników dwupłaszczowych na olej opałowy o pojemności 10 m3 każdy wraz z instalacją olejową do zasilania palnika dwupaliwowego, oraz instalacją palnika dwupaliwowego do kotła parowego w istniejącej kotłowni, przewidzianego do realizacji na działkach 114/1 i 115/1, obręb geodezyjny 23 Miasto Sieradz

27‑01‑2023 13:48:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 134/1, obręb geodezyjny 20 Miasto Sieradz, w ramach rozbudowy istniejącego kompleksu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

11‑01‑2023 13:16:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa instalacji zbiornikowej z sześcioma zbiornikami podziemnymi LPG V=6400 L, instalacji doziemnej gazu dla budynku produkcyjnego, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 32/57, 32/58, obręb geodezyjny 2 Miasto Sieradz

28‑12‑2022 14:57:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem komunikacyjnym wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 53/8, obręb geodezyjny 29 Miasto Sieradz

23‑12‑2022 12:09:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wydobywanie kopaliny ze złoża metodą otworów wiertniczych, wydobywanie i zatłaczanie wód termalnych otworami Sieradz GT-1 i Sieradz GT-2

13‑12‑2022 11:19:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie R12 i R3

13‑12‑2022 11:13:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 509/1, 509/3, 509/4 i 509/5, obręb geodezyjny 30 Miasto Sieradz

23‑11‑2022 12:16:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego, przewidzianego do realizacji w Sieradzu na działce o nr ewid. 91, obręb geodezyjny 25 Miasto Sieradz

23‑09‑2022 13:52:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 49/3 i 49/4, obręb geodezyjny 28 Miasto Sieradz

05‑07‑2022 08:44:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marta Jamroziak
email: m.jamroziak@umsieradz.pl tel.:43-826-61-41
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑01‑2023 13:49:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive