Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze składaniem oświadczeń majątkowych


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w związku ze składaniem oświadczeń majątkowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Sieradz, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 43-826-61-16, e-mail: um@umsieradz.pl.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@umsieradz.pl.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań administratora związanych z przyjmowaniem, analizą, przekazywaniem do właściwych organów i instytucji oraz publikacją oświadczeń majątkowych.
 5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz wymagany przez przepisy prawa, w tym przepisach dotyczące archiwizacji – co najmniej 6 lat.
 6. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz działające z polecenia administratora, w tym na podstawie umowy powierzenia danych. Jawna część oświadczenia majątkowego (część A) zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Podanie danych osobowych w oświadczeniu majątkowym wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe. Konsekwencją ich niepodania będzie naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
 9. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje podejmowanie decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym, w tym profilowaniu.
 10. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz sprostowania danych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
 11. W sytuacjach określonych przepisami prawa osoba, której dane dotyczą może żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 12. W przypadku naruszenia przepisów podczas przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  12‑02‑2021 10:54:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  12‑02‑2021 10:54:35
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2021 10:57:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive