Sprawdzenie danych w CRW oraz w spisie wyborców


 

SPRAWDZENIE DANYCH
W CENTRALNYM REJESTRZE WYBORCÓW
ORAZ W SPISIE WYBORCÓW

 

SPRAWDZENIE DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE WYBORCÓW


Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie przetwarzanych danych.

Sprawdzenia danych można dokonać:

  1. samodzielnie, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

  2. składając wniosek do Prezydenta Miasta Sieradza na piśmie utrwalonym w postaci:

    - papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

    - elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wnioski o sprawdzenie danych w Centralnym Rejestrze Wyborców składa się w terminie do dnia 2 kwietnia 2024 r.

 

SPRAWDZENIE W SPISIE WYBORCÓW

W okresie do 2 kwietnia 2024 r. każdy wyborca może złożyć pisemny wniosek utrwalony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem w Urzędzie Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, o udzielenie informacji, czy został ujęty w spisie wyborców dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Udostępnianie, następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Wniosek

27‑02‑2024 07:53:47
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o udostępnienie informacji o figurowaniu w spisie wyborców.pdf
27‑02‑2024 07:54:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o udostępnienie informacji o figurowaniu w spisie wyborców.docx
27‑02‑2024 07:54:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
9KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  27‑02‑2024 07:50:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑02‑2024 07:54:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive