Ogłoszenia i komunikaty do 31.12.2021


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 1 Maja i Krasawna w Sieradzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

17‑11‑2021 09:10:33

     Sieradz, dnia 17.11.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 1 Maja i Krasawna w Sieradzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/282/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 1 Maja i Krasawna w Sieradzu, w dniach od 25 listopada 2021 r. do 23 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pokój nr 32 w godz. od 8.00 do 15.00. Projekt planu zamieszczony będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Projekty planów miejscowych”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, w sali konferencyjnej „B” na II piętrze oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 14.00.

Link do dyskusji publicznej przeprowadzanej on-line zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Projekty planów miejscowych” w dniu 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego można składać w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2022 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Sieradza, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 13 stycznia 2022 r.
Uwagi do prognozy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, albo w formie elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do planu miejscowego”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sieradza. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

W przypadku osobistego stawiennictwa się w Urzędzie Miasta Sieradza na dyskusję publiczną oraz w celu zapoznania się z wyłożonymi dokumentami, ze względu na stan epidemii COVID 19, niezbędne jest uprzednie telefoniczne umówienie spotkania z pracownikiem merytorycznym - nr tel. 43 8266132 oraz po wejściu na teren Urzędu zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica bądź inny sposób), dezynfekcja rąk lub założenie rękawiczek ochronnych.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miasta w zakładce „Ochrona danych osobowych”.


Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy - wnioski tylko przez internet - informacja prasowa.jpg

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje,  że w tym roku nie będą wysyłane do rolników  wnioski papierowe, oraz  że nie można złożyć oświadczenia.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie w roku 2021  można złożyć tylko przez Internet.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o prawie do zapoznania się z aktami sprawy

31‑08‑2021 08:53:25

PREZYDENT MIASTA SIERADZA

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wiatą nad zjazdem do garażu podziemnego, drogą wewnętrzną i wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 5445/137 (obręb geodezyjny 14) w Sieradzu, informuję o przysługującym stronom postępowania prawie do zapoznania się z aktami sprawy zebranymi w trakcie prowadzenia postępowania oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych akt.

Jednocześnie zawiadamiam, zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, poz. 741) o:

  • opinii Referatu Drogownictwa i Transportu Urzędu Miasta Sieradza znak WIK-D.6730.68.1.2021 z dnia 25 sierpnia 2021r., pozytywnie uzgadniającej projekt decyzji dla w/w inwestycji;
  • uzgodnieniu projektu decyzji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Geodezji, Kartografii i Geologii, Aleja Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
    Instytucja ta nie zajęła stanowiska wobec przekazanego jej projektu decyzji w ustawowym terminie 2 tygodni od dnia doręczenia korespondencji, a zatem stosownie do art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021, poz. 741), uzgodnienie przez tą instytucję uważa się za dokonane.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1 (tel. 43 82 66 134) od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 - 15.30.
Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego, w nawiązaniu do art. 49a ww. ustawy.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja w ww. sprawie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
356KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 326 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 33
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  28‑08‑2020 13:56:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  28‑08‑2020 13:56:05
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2022 11:42:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie