Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
628KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Orzeszkowej w Sieradzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

30‑08‑2023 10:38:05

Sieradz, dnia 30 sierpnia 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Orzeszkowej w Sieradzu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) w związku z uchwałą Nr LXXXI/552/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2023 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Orzeszkowej Sieradzu, w dniach od 7 września 2023 r. do 27 września 2023 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pokój nr 32 w godz. od 800 do 1500 - bezpośredni kontakt po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel. 43 826 61 32.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne/Projekty planów miejscowych” pod adresem https://bip.umsieradz.pl/bipkod/25987070.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, w sali konferencyjnej „B” na II piętrze w dniu 15 września 2023 r. o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego można składać w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@umsieradz.pl. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2023 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Sieradza, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 18 października 2023 r.

Uwagi do prognozy można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: um@umsieradz.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sieradza. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miasta w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków - EDYCJA II - o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

03‑08‑2023 15:11:51

Prezydent Miasta Sieradza ogłasza wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania możliwe do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Miasto Sieradz - Edycja II

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 3 sierpnia 2023 r. do dnia 9 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz (Biuro Obsługi Klienta – parter budynku).

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o stronie internetowej dotyczącej planowanych pomiarów pól elektromagnetycznych

04‑07‑2023 10:36:06
Funkcjonowanie strony internetowej ma na celu informowanie o planowanych pomiarach w ramach wypełnienia zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dotacja do usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie gminy Miasto Sieradz - edycja 2023

01‑06‑2023 13:45:05


Urząd Miasta Sieradza informuje, że od 2 czerwca br. zostanie uruchomiony nabór wniosków o zawarcie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Miasto Sieradz. Program zakłada dotacje w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast nie więcej niż 2 000,00 zł.
Szczegółowy regulamin udzielania dotacji celowych określony został w uchwale Nr LXXXII/567/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Miasto Sieradz (Dz. Urz.Woj. Łódz. z 2023 r. poz. nr 4327).

Wniosek o zawarcie umowy dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dokumentem potwierdzającym władanie nieruchomością, zgłoszeniem robót budowlanych z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sieradzu, pełnomocnictwem w przypadku współwłasności oraz RODO można składać w Urzędzie Miasta Sieradza.
Wzór wniosku wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ.
Ponieważ liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej w danym roku decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
456KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  30‑12‑2022 13:04:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  30‑12‑2022 13:04:34
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2023 14:02:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie