Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej


Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej "CEIDG", prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

W rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy:

  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
  • są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych.

Zarejestrowanie działalności gospodarczej dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1. Za jego pośrednictwem zgłasza się również: zmiany, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie działalności.

Wniosek o wpis do CEIDG może być sporządzony w postaci papierowej, a następnie:

  • złożony w wybranym urzędzie gminy (miasta) albo
  • wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres wybranego urzędu gminy (miasta), opatrzony podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Wniosek może być również złożony z wykorzystaniem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej biznes.gov.pl

W przypadku wniosku w postaci papierowej składanego w urzędzie, pracownik urzędu przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek  na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Wniosek o wpis do CEIDG w urzędzie może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

W Urzędzie Miasta Sieradza wnioski składa się w Referacie Działalności Gospodarczej, Ewidencji i Dowodów Osobistych - pokój nr 012 na parterze, tel. 43 8266182.

Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do:

  • krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego,
  • zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do   CEIDG.

Szczegółowe informacje dotyczące zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG znajdują się na stronie biznes.gov.pl

Dodatkowe informacje

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej biznes.gov.pl Zaświadczenie o wpisie w CEIDG jest dokumentem elektronicznym albo wydrukiem z systemu teleinformatycznego CEIDG (art. 46 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy). Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG (art. 46 ust. 6 cyt. wyżej ustawy). 

Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,  
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  06‑07‑2018 12:31:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  06‑07‑2018 12:31:45
Data ostatniej aktualizacji:
07‑07‑2022 10:31:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive