Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej


 

Od 1 lipca 2011 r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest prowadzona przez ministra ds gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet ze strony www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zgłasza się na nim rozpoczęcie, zmianę, zawieszenie, wznowienie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis do CEIDG można składać:

 • osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy(miasta) - wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy,
 • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG pod adresem www.ceidg.gov.pl - w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny, podpis zaufania, podpis osobisty,
 • w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (miasta) wysyłając wniosek przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

W przypadku Urzędu Miasta Sieradza wniosek składa się w Referacie Działalności Gospodarczej, Ewidencji i Dowodów Osobistych, parter, pokój nr 012.

Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do:

 • krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego,
 • zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl lub www.biznes.gov.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1291)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1079)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne  ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 650)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 648)

Tryb odwoławczy

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW -> NIP -> WYŚWIETL SZCZEGÓŁY -> DRUKUJ.

Zaświadczenie o wpisie w CEIDG jest dokumentem elektronicznym albo wydrukiem z systemu teleinformatycznego CEIDG (art. 46 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy)

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania lub załączania do wniosków, zaświadczeń o wpisie do CEIDG (art. 46 ust. 6 cyt. wyżej ustawy) Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - są BEZPŁATNE.
 

Klauzula informacyjna dotycząca CEIDG i Punktu Informacji dla Przedsiębiorców

 

 

Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  06‑07‑2018 12:31:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  06‑07‑2018 12:31:45
Data ostatniej aktualizacji:
02‑08‑2021 08:32:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive