Ogłoszenia i komunikaty


Informacja o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2022 r.

19‑05‑2022 09:24:40

Urząd Miasta Sieradza informuje, że 31 maja 2022 roku upływa termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2022 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.
Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości i w określonym terminie, skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Miasta Sieradza - nr rachunku bankowego: 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724 w PKO BP SA O/Sieradz z adnotacją, że jest to wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

18‑05‑2022 08:26:40

     Sieradz, dnia 18.05.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wierzbowa, Łąkowa, Olendry Duże i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Nr XLII/283/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wierzbowa, Łąkowa, Olendry Duże i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu, w dniach od 26 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pokój nr 32 w godz. od 8.00 do 15.00. Projekt planu zamieszczony będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Projekty planów miejscowych”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, w sali konferencyjnej „B” na II piętrze oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 08 czerwca 2022 r. o godz. 14.00.

Link do dyskusji publicznej przeprowadzanej on-line zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Projekty planów miejscowych” w dniu 08 czerwca 2022 r. od godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego można składać w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Sieradza, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.
Uwagi do prognozy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, albo w formie elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do planu miejscowego”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sieradza. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miasta w zakładce „Ochrona danych osobowych”.


Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

18‑05‑2022 08:13:12

W dniu 24 maja 2022 r. o godz. 14.30 odbędzie się  LXIV Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek Sesji:

 1.  Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku LXIV Sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.
 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Miasto Sieradz za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LXI/411/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2022.
 10. Przyjęcie Raportu z działań i implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sieradza na lata 2014 – 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Nieskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2021 – 2027.
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Sieradz obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2021r.”
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie gminy Miasto Sieradz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zerwania współpracy miasta Sieradza z rosyjskim miastem partnerskim Sarańsk.
 26. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.
 27. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na LXIV Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Transmisja obrad Sesj Rady Miejskiej w Sieradzu jest dostępna tutaj.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Miasto Sieradz za 2021 rok na sesję, na której będzie podejmowana uchwała o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza

10‑05‑2022 08:49:09

Zaproszenie
do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Miasto Sieradz  za 2021  rok na sesję, na której będzie podejmowana uchwała o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza

Szanowni Państwo
Mieszkańcy miasta Sieradza !

Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2018 r. poz. 130, 1349) ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy  o samorządzie gminnym. Wprowadzony został min.: zapis art. 28 aa* dotyczący sporządzenia i przedstawienia przez prezydenta miasta - radzie miasta do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy. Raport jest podsumowaniem działalności prezydenta w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, budżetu  i uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą brać również udział mieszkańcy na zasadach określonych w ustawie.

 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska

 

W związku z powyższym  informuję o możliwości zgłaszania się do udziału  w debacie nad stanem gminy Miasto  Sieradz. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Sieradza  Pl.  Wojewódzki  1  w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenie musi być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym zwołaną sesję Rady Miejskiej w Sieradzu w porządku, której ma być przedstawiony raport (sesja planowana jest na dzień 24 maja 2022r.).
Podczas sesji, na której prowadzona jest debata nad raportem, mieszkańcy są dopuszczani do głosu w kolejności wynikającej z terminu złożenia pisemnego zgłoszenia. W debacie  może zabrać głos 15 mieszkańców
Kontakt tel. w spr. zgłoszeń / pytań  43 82 66 129  / 130

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
239KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 20 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Jastrzębska
email: a.jastrzebska@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑01‑2022 11:42:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  03‑01‑2022 11:42:16
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2022 13:12:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie