Ogłoszenia i komunikaty


XLI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

04‑03‑2021 14:57:59

W dniu 9 marca 2021 r. o godz. 14.30 odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Porządek sesji:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku XLI Sesji.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie "Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2022 na realizację projektu pn. "Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
  8. Zakończenie obrad.

 

Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

24‑02‑2021 09:41:54

     Sieradz, dnia 24.02.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/169/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjną miasta, w dniach od 4 marca 2021 r. do 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pokój nr 32 w godz. od 8.00 do 15.00. Projekt planu zamieszczony będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Projekty planów miejscowych”.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, w sali konferencyjnej „B” na II piętrze oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 14.00.

Link do dyskusji publicznej przeprowadzanej on-line zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Projekty planów miejscowych” w dniu 25 marca 2021 r. od godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego można składać w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Sieradza, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r.
Uwagi do prognozy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, albo w formie elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do planu miejscowego”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sieradza. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

W przypadku osobistego stawiennictwa się w Urzędzie Miasta Sieradza na dyskusję publiczną oraz w celu zapoznania się z wyłożonymi dokumentami, ze względu na stan epidemii COVID 19, niezbędne jest uprzednie telefoniczne umówienie spotkania z pracownikiem merytorycznym - nr tel. 43 8266132 oraz po wejściu na teren Urzędu zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica bądź inny sposób), dezynfekcja rąk lub założenie rękawiczek ochronnych.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miasta w zakładce „Ochrona danych osobowych”.


Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

23‑02‑2021 15:29:22

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic Modrzewiowej i Błotnej w Sieradzu.
Inwestycja dotyczy działek drogowych o nr ewid. 47 (obręb geodezyjny 21) oraz 86/1 i 78 (obręb geodezyjny 22) a także działki o nr ewid. 456 (obręb geodezyjny 21)

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1 (tel. 43 82 66 134).

Niniejsze zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Sławomir Pyrzyński
NACZELNIK WYDZIAŁU URBANISTYKI

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17‑02‑2021 07:44:50

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 15 luty 2021r. decyzji Nr 2/2021 (znak: WU-A.6733.2.2021.AJ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia PE63 wraz z przyłączami PE25 w ulicy Reymonta w Sieradzu

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w działce drogowej o nr ewid. 274/2 (obręb geodezyjny 21) w Sieradzu
Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 (tel. 43 826 61 34).
Niniejsze zawiadomienie uważna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Zastępca Prezydenta Miasta

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

10‑02‑2021 10:02:24

Sieradz, dnia 10.02.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 lutego 2019 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 lutego 2021 r. do 18 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, pokój nr 32 w godz. od 800 do 1500. Projekt planu zamieszczony będzie także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Projekty planów miejscowych”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, w sali konferencyjnej „B” na II piętrze oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 3 marca 2021 r. o godz. 1400.

Link do dyskusji publicznej przeprowadzanej on-line zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Projekty planów miejscowych” w dniu 3 marca 2021 r. od godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego można składać w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Sieradza, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 8 kwietnia 2021 r.

Uwagi do prognozy można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, albo w formie elektronicznej na adres: um@umsieradz.pl. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do planu miejscowego”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sieradza. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

W przypadku osobistego stawiennictwa się w Urzędzie Miasta Sieradza na dyskusję publiczną oraz w celu zapoznania się z wyłożonymi dokumentami ze względu na stan epidemii COVID 19 niezbędne jest uprzednie telefoniczne umówienie spotkania z pracownikiem merytorycznym - nr tel. 43 8266132 oraz po wejściu na teren Urzędu zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica bądź inny sposób) dezynfekcja rąk lub założenie rękawiczek ochronnych.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miasta w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

.

05‑02‑2021 11:52:47

U W A G A !

Na terenie powiatu sieradzkiego, w gminie Wróblew, w miejscowości Józefów stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt – wysoce zjadliwą grypę ptaków. W związku z tym wyznaczono obszar zapowietrzony w promieniu 3 km od miejsca zakażenia oraz obszar zagrożony w promieniu 7 km poza obszarem zapowietrzonym.

Miasto Sieradz znalazło się na terenie obszaru zagrożonego, w związku z tym

ZAKAZUJE

się m.in. przemieszczania drobiu, wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, ewentualne takie działania muszą być zgłaszane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu. Szczegóły określa Rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dn. 1 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sieradzkiego.

Dodatkowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dn. 4 kwietnia 2017 r.,

NAKAZUJE

się zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków stale przebywających w pomieszczeniach mieszkalnych (numer kontaktowy do Inspekcji Weterynaryjnej w Sieradzu – 43 822 56 62).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  28‑08‑2020 13:56:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  28‑08‑2020 13:56:05
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2021 15:03:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie