Ogłoszenia i komunikaty


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat w sprawie zasad przeprowadzenia uzupełniającego naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Sieradzu na kadencję 2024 - 2027

28‑11‑2023 07:41:02

Na podstawie art. 160 § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 poz. 217) w związku ze zbyt małą liczbą kandydatów wyłonionych na ławników i zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Sieradzu oraz Sądu Okręgowego w Sieradzu na kadencje 2024 - 2027 Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu pismem z dnia 15 listopada 2023 r. oraz pismem z dnia 23 listopada 2023 r. r. wniósł o dokonanie przez Radę Miejską w Sieradzu wyboru uzupełniającego ławników.
 

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Miejska w Sieradzu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okregowego i Sądu Rejonowego w Sieradzu na kadencję 2024 – 2027 w wyborach uzupełniających

 

Rada dokona wyboru 17 ławników tj. 3 ławników do orzekania w sprawach pozostałych oraz 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Okręgowym w Sieradzu ponadto dokona wyboru 6 ławników do orzekania w sprawach pozostałych i 7 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Sieradzu


Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających upływa 8 grudnia 2023 roku.

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez dalszego biegu, a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sieradzu Plac Wojewódzki 1, w godzinach pracy Urzędu.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia /Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (poz. 2155) zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza w zakładce BIP – ławnicy /do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia tj.:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (więcej informacji: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/zwolnienie-z-oplaty-kandydatow-na-lawnikowotwiera się w nowym oknie) oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 Ustawy).

Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a Ustawy).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej 30 grudnia 2023 roku.

 

Szczegółowych informacji związanych z wyborem ławników udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej w Sieradzu: pok. 29, tel. 43 8266129; pok. 30, tel. 43 8266130 w godzinach pracy Urzędu.

 

Dokumenty:
Plik pdf Komunikat.pdf
28‑11‑2023 07:41:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
119KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.pdf
28‑11‑2023 07:41:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
478KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.pdf
28‑11‑2023 07:42:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Lista osób.docx
28‑11‑2023 07:43:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzory oświadczeń.doc
28‑11‑2023 07:44:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

XCI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023

23‑11‑2023 14:24:46

W dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 14.00 odbędzie się XCI Sesja Rady Miejskiej w Sieradzu w kadencji 2018 - 2023. Porządek Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przedstawienie porządku XCI Sesji.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Interpelacje Radnych, zapytania mieszkańców.

 5. Informacja Prezydenta Miasta Sieradza o głównych zadaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2023.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.  

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja II) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Miasto Sieradz.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Orzeszkowej w Sieradzu.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Sieradz.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/52/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego "Mój Rynek„ w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 32 w Sieradzu.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

 18. Sprawy rożne, komunikaty, oświadczenia radnych.

 19. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał na XCI Sesję Rady Miejskiej w Sieradzu

Transmisja obrad Sesj Rady Miejskiej w Sieradzu jest dostępna tutaj.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 29 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Jastrzębska
email: a.jastrzebska@umsieradz.pl
, w dniu:  30‑12‑2022 13:04:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  30‑12‑2022 13:04:34
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2023 14:32:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie