Decyzje środowiskowe


Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), dalej zwaną ustawą ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla planowanych:
    1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
    2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Katalog przedsięwzięć, dla których zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).
    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 73 ww. ustawy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, załączniki jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem, określa natomiast art. 74 przedmiotowej ustawy.
Właściwość organów w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa art. 75 ww. ustawy.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111.):
    • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opłata skarbowa wynosi – 205 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724, z adnotacją: dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz imię i nazwisko/nazwa Inwestora,
    • za udzielenie przez Inwestora pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi – 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724.
Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy ooś udostępnia się formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który zgodnie z art. 73 ust. 1a przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego.
Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

 

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do złożenia w wersji elektronicznej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do złożenia w wersji papierowej

 

Prowadzone postępowania:

Przebudowa, rozbudowa oraz rozbiórka hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną oraz techniczną wraz z budową i przebudową zagospodarowania terenu, w tym infrastruktury technicznej na terenie Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska S.A. w Sieradzu

04‑06‑2024 13:43:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez montaż instalacji do produkcji pelletu, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 209/1, obręb geodezyjny 1 Miasto Sieradz

02‑02‑2023 11:56:39
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
02‑02‑2023 11:58:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
07‑02‑2023 11:09:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
252KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o wydaniu postanowienia zawieszającego przedmiotowe postępowanie administracyjne.pdf
05‑06‑2023 14:20:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
338KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie dot. wniesienia zażalenia na postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.PDF
05‑07‑2023 07:49:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania.PDF
27‑09‑2023 14:43:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
481KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszcenie informujące o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ w Łodzi oraz opinię do PPIS w Sieradzu.pdf
10‑10‑2023 11:33:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
324KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.pdf
10‑10‑2023 11:33:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
313KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie WIK-S.6220.2.34.2023 o zebraniu materiału dowodowego.pdf
16‑04‑2024 09:45:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
505KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.pdf
13‑05‑2024 14:17:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
294KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach-1.pdf
12‑06‑2024 14:53:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
12‑06‑2024 14:53:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
12‑06‑2024 14:53:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
242KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

"Eksploatacja instalacji do konfekcjonowania/rozlewania środka gaśniczego FK5112 (Perfluoro)”, na terenie działki o nr ewid. 147/25, obręb geodezyjny nr 1 Miasto Sieradz

30‑04‑2024 14:32:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu ważności wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji składu opału, punktu skupu złomu wraz z punktem sprzedaży materiałów budowlanych i nawozów oraz warsztatem pojazdów mechanicznych, planowanego do realizacji w Sieradzu, na działce o nr ewid. 179, obręb geodezyjny 28 Miasto Sieradz

26‑03‑2024 13:18:32
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
26‑03‑2024 13:21:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
260KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie - wyrażenie stanowiska o aktualnych warunkach realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
16‑04‑2024 11:02:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
512KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

"Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalnym i technicznym, rozbudowa wiaty magazynowej, budowa parkingu dla samochodów osobowych, garażu wolnostojącego, placów, rozbudowa istniejącego wewnątrz zakładowego układu drogowego wraz z rozbudową infrastruktury technicznej (w tym zbiornika retencyjnego)", planowanego do realizacji w Sieradzu, przy ul. Górka Kłocka 11, na terenie działek o nr ewid. 260/4, 261/2, 262/2, 263/2, 264/4, 265/2, 266/2 oraz 267/2, obręb geodezyjny nr 20, miasto Sieradz

25‑07‑2023 11:11:27
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
25‑07‑2023 11:11:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego.pdf
16‑01‑2024 14:29:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
238KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
13‑03‑2024 12:37:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
13‑03‑2024 12:37:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
13‑03‑2024 12:37:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
275KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Rozbudowa zakładu SCANFIL POLAND Sp. z o. o. Oddział w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 107" planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 62/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65/1, 65/3, 65/4, 66, obręb geod. nr 25, miasto Sieradz

31‑07‑2023 07:53:49
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
31‑07‑2023 07:56:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
274KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszcenie o zmianach w zakresie realizacji przedsięwzięcia.pdf
10‑10‑2023 11:23:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego.pdf
30‑10‑2023 12:25:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
04‑12‑2023 12:22:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
04‑12‑2023 12:22:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
335KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
04‑12‑2023 12:22:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
240KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Posadowienie na płycie fundamentowej zbiornika azotowego typ VT21 i zbiornika argonowego typ VT6 na działce o nr ewid. 31/76, obręb geodezyjny nr 2 Sieradz - miasto

14‑09‑2023 09:59:20
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
14‑09‑2023 09:59:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
514KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie - wystąpienie o opinie.pdf
19‑09‑2023 09:21:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
500KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego.pdf
17‑11‑2023 12:35:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
260KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
18‑12‑2023 13:58:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
18‑12‑2023 13:58:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
268KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
18‑12‑2023 13:58:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
236KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekt i budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8232 kWp dla potrzeb zakładu produkcyjnego Ceramika Tubądzin III Sp. z o. o . Sp. k. w Sieradzu

20‑10‑2023 14:10:57
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
20‑10‑2023 14:12:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
26‑10‑2023 10:55:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego.pdf
08‑03‑2024 14:30:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
04‑04‑2024 14:45:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
04‑04‑2024 14:45:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
277KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
04‑04‑2024 14:45:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
205KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem komunikacyjnym wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 53/8, obręb geodezyjny 29 Miasto Sieradz

23‑12‑2022 12:09:48
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
23‑12‑2022 12:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
28‑12‑2022 14:57:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
248KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
17‑05‑2023 08:02:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.pdf
04‑07‑2023 12:36:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
209KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji.pdf
04‑07‑2023 12:36:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko oraz o udziale społeczeństwa.PDF
04‑07‑2023 12:36:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
218KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego.pdf
07‑12‑2023 12:05:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
19‑01‑2024 13:20:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
19‑01‑2024 13:20:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
273KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
19‑01‑2024 13:20:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
238KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa wielofunkcyjnego budynku do przechowywania i ekspedycji zboża wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej w Sieradzu, przy ul. Elewatorowej 1.

03‑04‑2023 07:35:01
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
03‑04‑2023 07:36:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
272KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
12‑04‑2023 13:31:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
221KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie dot. zmiany w zakresie obszaru realizacji przedsięwzięcia.
08‑09‑2023 11:48:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
495KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu o opinię.pdf
30‑10‑2023 12:26:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
256KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego.pdf
17‑11‑2023 12:37:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
286KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich.pdf
09‑01‑2024 15:07:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
09‑01‑2024 15:07:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
275KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
09‑01‑2024 15:07:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
251KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 37 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Marta Jamroziak
email: m.jamroziak@umsieradz.pl tel.:43-826-61-41
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2024 13:46:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie