Decyzje środowiskowe


Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej zwaną ustawą ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla planowanych:
    1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
    2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Katalog przedsięwzięć, dla których zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).
    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 73 ww. ustawy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, załączniki jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem, określa natomiast art. 74 przedmiotowej ustawy.
Właściwość organów w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa art. 75 ww. ustawy.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.):
    • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opłata skarbowa wynosi – 205 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724, z adnotacją: dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz imię i nazwisko/nazwa Inwestora,
    • za udzielenie przez Inwestora pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi – 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724.
Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy ooś udostępnia się formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który zgodnie z art. 73 ust. 1a przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego.
Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

 

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do złożenia w wersji elektronicznej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do złożenia w wersji papierowej

 

Prowadzone postępowania:

Posadowienie na płycie fundamentowej zbiornika azotowego typ VT21 i zbiornika argonowego typ VT6 na działce o nr ewid. 31/76, obręb geodezyjny nr 2 Sieradz - miasto

14‑09‑2023 09:59:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną – drzewami i krzewami oraz runem leśnym mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na działce o nr ewid. 152/1, obręb geodezyjny 33 Miasto Sieradz

29‑04‑2022 11:09:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, komunikacyjną oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek o nr ewid. 253, 254, 255, 256, 257, 258/4, 260, 261, 262, 263, 264/1, 266/1, 267, 268, 269, 275, 276, 277, obręb geodezyjny 28 Miasto Sieradz oraz działek o nr ewid. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191/1, 192/5, 192/8, 192/11, obręb geodezyjny 30 Miasto Sieradz, województwo łódzkie

31‑03‑2022 13:42:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu - Etap II, odcinek od km 27+500 do km 28+995

07‑05‑2021 09:08:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozbudowa zakładu płytek ceramicznych Ceramika Tubądzin III w Sieradzu zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 98/2, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 141/2, 142/4, 144/3, 145/3, 146/3, 147/5, 148/3, 149/6, 150/3, 151/3, 152/3, 153/3, 154/3, 112/1, 113/1, obręb geodezyjny nr 23 Miasto Sieradz

19‑03‑2021 09:04:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo-usługowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 147/25, obręb geodezyjny nr 1 Miasto Sieradz, o budynek rozlewni czynników chłodniczych celem posadowienia w nim instalacji do rozlewania czynników chłodniczych: R32 i R1234yf

10‑03‑2021 19:12:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa i eksploatacja zakładu recyklingu tworzyw sztucznych odpadowych z produkcją ciepła i energii elektrycznej - ul. Zakładników 18; obr. geod. 25, dzi. 79/15, 79/16, 79/17

01‑07‑2020 13:08:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zbieranie i przetwarzanie (odzysk) odpadów na działce o nr ewid. 5860, obręb geodezyjny nr 12 Miasto Sieradz

07‑04‑2020 10:39:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przebudowa ulic Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu

09‑05‑2022 14:02:37
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
09‑05‑2022 14:02:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
330KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
30‑05‑2022 14:14:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
262KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
27‑07‑2022 10:48:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
05‑09‑2022 13:09:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie informujące o postanowieniu Wójta Gminy Sieradz.pdf
04‑11‑2022 11:12:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
238KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
16‑12‑2022 11:25:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wydaniu decyzji o śridowiskowych uwarunkowaniach.pdf
16‑12‑2022 11:25:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
228KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
16‑12‑2022 11:25:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i technicznymi oraz urządzeniem drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 305, obręb geodezyjny 21 Miasto Sieradz

14‑06‑2022 09:52:02
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
14‑06‑2022 09:53:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
22‑06‑2022 07:45:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich.pdf
08‑09‑2022 09:19:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
07‑10‑2022 11:41:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich.pdf
07‑10‑2022 11:41:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
287KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
07‑10‑2022 11:41:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
266KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 33 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2023 09:59:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie