Decyzje środowiskowe


Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej zwaną ustawą ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla planowanych:
    1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
    2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Katalog przedsięwzięć, dla których zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).
    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 73 ww. ustawy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, załączniki jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem, określa natomiast art. 74 przedmiotowej ustawy.
Właściwość organów w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa art. 75 ww. ustawy.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.):
    • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opłata skarbowa wynosi – 205 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724, z adnotacją: dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz imię i nazwisko/nazwa Inwestora,
    • za udzielenie przez Inwestora pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi – 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724.
Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy ooś udostępnia się formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który zgodnie z art. 73 ust. 1a przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego.
Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

 

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do złożenia w wersji elektronicznej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do złożenia w wersji papierowej

 

Prowadzone postępowania:

Budowa wielofunkcyjnego budynku do przechowywania i ekspedycji zboża wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej w Sieradzu, przy ul. Elewatorowej 1.

03‑04‑2023 07:35:01
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
03‑04‑2023 07:36:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
272KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
12‑04‑2023 13:31:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
221KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez montaż instalacji do produkcji pelletu, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 209/1, obręb geodezyjny 1 Miasto Sieradz

02‑02‑2023 11:56:39
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
02‑02‑2023 11:58:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
07‑02‑2023 11:09:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
252KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o wydaniu postanowienia zawieszającego przedmiotowe postępowanie administracyjne.pdf
05‑06‑2023 14:20:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
338KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa stanowiska dla 4 zbiorników dwupłaszczowych na olej opałowy o pojemności 10 m3 każdy wraz z instalacją olejową do zasilania palnika dwupaliwowego, oraz instalacją palnika dwupaliwowego do kotła parowego w istniejącej kotłowni, przewidzianego do realizacji na działkach 114/1 i 115/1, obręb geodezyjny 23 Miasto Sieradz

27‑01‑2023 13:48:01
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
27‑01‑2023 13:49:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
279KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
02‑02‑2023 11:56:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
260KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 13.03.2023 r..pdf
14‑03‑2023 14:26:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
549KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1-2023.pdf
14‑04‑2023 13:43:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
13,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
14‑04‑2023 13:43:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
555KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
14‑04‑2023 13:43:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
475KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 134/1, obręb geodezyjny 20 Miasto Sieradz, w ramach rozbudowy istniejącego kompleksu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

11‑01‑2023 13:16:27
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
11‑01‑2023 13:17:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
266KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
12‑01‑2023 14:47:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
251KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich.pdf
09‑05‑2023 10:45:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
229KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa instalacji zbiornikowej z sześcioma zbiornikami podziemnymi LPG V=6400 L, instalacji doziemnej gazu dla budynku produkcyjnego, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 32/57, 32/58, obręb geodezyjny 2 Miasto Sieradz

28‑12‑2022 14:57:38
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
28‑12‑2022 14:58:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
29‑12‑2022 11:55:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
250KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 16.03.2023 r.pdf
17‑03‑2023 09:56:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2-2023.pdf
20‑04‑2023 13:53:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
11,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
20‑04‑2023 13:53:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
524KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem komunikacyjnym wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 53/8, obręb geodezyjny 29 Miasto Sieradz

23‑12‑2022 12:09:48
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
23‑12‑2022 12:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
28‑12‑2022 14:57:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
248KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
17‑05‑2023 08:02:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydobywanie kopaliny ze złoża metodą otworów wiertniczych, wydobywanie i zatłaczanie wód termalnych otworami Sieradz GT-1 i Sieradz GT-2

13‑12‑2022 11:19:41
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
13‑12‑2022 11:23:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
273KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
20‑12‑2022 13:21:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie z dnia 27.03.2023.pdf
29‑03‑2023 08:55:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 3-2023.pdf
27‑04‑2023 11:09:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.pdf
27‑04‑2023 11:09:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
222KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.pdf
27‑04‑2023 11:09:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie R12 i R3

13‑12‑2022 11:13:30
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
13‑12‑2022 11:25:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
264KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
20‑12‑2022 13:20:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
247KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich.pdf
24‑04‑2023 13:34:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
224KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 509/1, 509/3, 509/4 i 509/5, obręb geodezyjny 30 Miasto Sieradz

23‑11‑2022 12:16:26
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
23‑11‑2022 12:19:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
29‑11‑2022 13:52:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
07‑02‑2023 11:10:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego, przewidzianego do realizacji w Sieradzu na działce o nr ewid. 91, obręb geodezyjny 25 Miasto Sieradz

23‑09‑2022 13:52:46
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
23‑09‑2022 13:55:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
268KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
07‑10‑2022 11:40:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
223KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich.pdf
04‑11‑2022 15:00:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
248KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
07‑12‑2022 09:22:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
07‑12‑2022 09:22:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
213KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o wydaniu decyzji o śridowiskowych uwarunkowaniach.pdf
07‑12‑2022 09:22:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
255KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Data ostatniej aktualizacji:
03‑04‑2023 07:36:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie