Decyzje środowiskowe


Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej zwaną ustawą ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest dla planowanych:
    1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
    2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Katalog przedsięwzięć, dla których zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).
    Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 73 ww. ustawy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, załączniki jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem, określa natomiast art. 74 przedmiotowej ustawy.
Właściwość organów w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa art. 75 ww. ustawy.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.):
    • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opłata skarbowa wynosi – 205 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724, z adnotacją: dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz imię i nazwisko/nazwa Inwestora,
    • za udzielenie przez Inwestora pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi – 17 zł. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Gmina Miasto Sieradz nr 53 1020 4564 0000 5102 0040 8724.
Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy ooś udostępnia się formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który zgodnie z art. 73 ust. 1a przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego.
Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

 

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do złożenia w wersji elektronicznej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do złożenia w wersji papierowej

 

Prowadzone postępowania:

Posadowienie na płycie fundamentowej zbiornika azotowego typ VT21 i zbiornika argonowego typ VT6 na działce o nr ewid. 31/76, obręb geodezyjny nr 2 Sieradz - miasto

14‑09‑2023 09:59:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozbudowa zakładu SCANFIL POLAND Sp. z o. o. Oddział w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 107" planowanego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 62/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65/1, 65/3, 65/4, 66, obręb geod. nr 25, miasto Sieradz

31‑07‑2023 07:53:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

"Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalnym i technicznym, rozbudowa wiaty magazynowej, budowa parkingu dla samochodów osobowych, garażu wolnostojącego, placów, rozbudowa istniejącego wewnątrz zakładowego układu drogowego wraz z rozbudową infrastruktury technicznej (w tym zbiornika retencyjnego)", planowanego do realizacji w Sieradzu, przy ul. Górka Kłocka 11, na terenie działek o nr ewid. 260/4, 261/2, 262/2, 263/2, 264/4, 265/2, 266/2 oraz 267/2, obręb geodezyjny nr 20, miasto Sieradz

25‑07‑2023 11:11:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa wielofunkcyjnego budynku do przechowywania i ekspedycji zboża wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej w Sieradzu, przy ul. Elewatorowej 1.

03‑04‑2023 07:35:01
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
03‑04‑2023 07:36:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
272KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
12‑04‑2023 13:31:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
221KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie dot. zmiany w zakresie obszaru realizacji przedsięwzięcia.
08‑09‑2023 11:48:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
495KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez montaż instalacji do produkcji pelletu, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 209/1, obręb geodezyjny 1 Miasto Sieradz

02‑02‑2023 11:56:39
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
02‑02‑2023 11:58:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
07‑02‑2023 11:09:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
252KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o wydaniu postanowienia zawieszającego przedmiotowe postępowanie administracyjne.pdf
05‑06‑2023 14:20:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
338KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie dot. wniesienia zażalenia na postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.PDF
05‑07‑2023 07:49:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem komunikacyjnym wraz z drogą wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 53/8, obręb geodezyjny 29 Miasto Sieradz

23‑12‑2022 12:09:48
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
23‑12‑2022 12:12:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
28‑12‑2022 14:57:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
248KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf
17‑05‑2023 08:02:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego.pdf
04‑07‑2023 12:36:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
209KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji.pdf
04‑07‑2023 12:36:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
212KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko oraz o udziale społeczeństwa.PDF
04‑07‑2023 12:36:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
218KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 509/1, 509/3, 509/4 i 509/5, obręb geodezyjny 30 Miasto Sieradz

23‑11‑2022 12:16:26
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
23‑11‑2022 12:19:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.pdf
29‑11‑2022 13:52:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
249KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
07‑02‑2023 11:10:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
259KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie dot. podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego.PDF
24‑07‑2023 12:14:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
208KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie dot. wystąpienia o uzgodnienie do RDOŚ w Łodzi.PDF
24‑07‑2023 12:14:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
207KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ooś.pdf
24‑07‑2023 12:14:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego.pdf
18‑09‑2023 13:58:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
503KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  26‑01‑2018 07:46:14
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2023 09:59:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie