Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask


Prezydent Miasta Sieradza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza w dniu 02 października br. o godz. 13.00 (Sala B, II piętro Urzędu).

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask powołany został 8 października 2021 roku. W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask wchodzą: Miasto Sieradz, Miasto Zduńska Wola, Gmina Łask, Gmina Sieradz, Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina i Miasto Szadek, Gmina Wodzierady, Gmina Buczek oraz Gmina Sędziejowice.

Jednym z warunków realizacji zadań w formule ZIT jest przygotowanie „Strategii ZIT”, którego obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych z terenu obszaru funkcjonalnego.

Podczas konsultacji zaprezentowany zostanie projekt Strategii ZIT wraz z jego szczegółowymi założeniami i listą projektów do realizacji w formule ZIT.

W projekcie Strategii szczególny nacisk położony został na realizację zintegrowanych, wspólnych i kompleksowych projektów dotyczących m.in. rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy stanu środowiska przyrodniczego, jakości powietrza, wzrostu atrakcyjności osiedleńczej oraz rozwoju kultury i turystki na obszarze MOF.

W konsultacjach będzie można uczestniczyć osobiście lub online (zoom). Zgłoszenia udziału, prosimy przesyłać na adres e-mail: r.wojtczak@umsieradz.pl

Link do logowania online przesłany zostanie zarejestrowanym wcześniej uczestnikom. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, tel. kontaktowy, instytucję, którą zgłaszający reprezentuje.

 

O Strategii ZIT i zintegrowanych inwestycjach terytorialnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), to instrument wdrażania funduszy Unii Europejskiej przy pomocy którego, beneficjenci z terenu województwa łódzkiego i jego obszarów funkcjonalnych (w woj. łódzkim wyznaczone zostały 4 MOF-y), mogą realizować przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, wynikające ze Strategii ZIT.

Zgodnie z ustawą wdrożeniową, Strategia ZIT powinna angażować partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

Projekty zintegrowane to projekty, które wpisują się w cele rozwoju obszaru funkcjonalnego objętego instrumentem i są ukierunkowane na rozwiązywanie wspólnych problemów rozwojowych – oznacza to, że projekty mają wpływ na więcej niż 1 gminę w MOF oraz ich realizacja jest uzasadniona zarówno w części diagnostycznej, jak i w części kierunkowej strategii.

Projekt zintegrowany powinien spełniać przynajmniej jeden z dwóch warunków:

  • jest projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej;
  • deklarowany jest wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy projektu, tj. wspólne wykorzystanie stworzonej w jego ramach infrastruktury w przypadku projektów „twardych”, lub objęcie wsparciem w przypadku projektów „miękkich”, mieszkańców co najmniej 2 gmin OF, co powinno znaleźć swoje uzasadnienie zarówno w części diagnostycznej, jak i kierunkowej strategii.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
235KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie