Przetargi i konkursy ofert na 2016 rok


Informacja o przetargu nieograniczonym "Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu "Równamy do najlepszych"

13‑09‑2016 09:35:43
Dokumenty:
Plik pdf wyjaśnienie treści SIWZ-informacja2.pdf
19‑09‑2016 14:46:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wyjaśnienie treści SIWZ-informacja.pdf
16‑09‑2016 15:27:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
13‑09‑2016 09:37:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ.pdf
13‑09‑2016 09:37:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załączniki do SIWZ.zip
13‑09‑2016 09:37:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przetargu nieograniczonym "Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu w ramach projektu "Równamy do najlepszych"

13‑09‑2016 09:32:48
Dokumenty:
Plik pdf wyjaśnienie treści SIWZ-informacja.pdf
16‑09‑2016 15:28:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
13‑09‑2016 09:34:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ.pdf
13‑09‑2016 09:34:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
998KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załączniki do SIWZ.zip
13‑09‑2016 09:34:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przetargu nieograniczonym "Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu w ramach projektu "Równamy do najlepszych"

13‑09‑2016 09:37:34
Dokumenty:
Plik pdf wyjaśnienie treści SIWZ-informacja.pdf
16‑09‑2016 15:27:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
13‑09‑2016 09:39:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ.pdf
13‑09‑2016 09:39:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
996KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załączniki do SIWZ.zip
13‑09‑2016 09:39:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
3,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
750KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przetargu ograniczonym "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Sieradz wraz z jednostkami organizacyjnymi"

25‑07‑2016 11:48:11


WOR-Z.271.31.06.2016


INFORMACJA O PRZETARGU OGRANICZONYM
wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
oraz jest mniejsza od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. poniżej kwoty 209.000 euro)


gmina miasto Sieradz
98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1
tel. 43 826-61-28, faks 43 822-30-05
Regon: 730934335, NIP: 827-22-37-737
zamowienia@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY
na wykonanie zamówienia pn.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Sieradz wraz z jednostkami organizacyjnymi

(CPV: 66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, 66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, 66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, 66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych)


1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Sieradz wraz z jednostkami organizacyjnymi przez okres 36 miesięcy począwszy od 01.01.2017r.      z podziałem na następujące rodzaje ubezpieczeń:
Część nr 1: Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym:
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem,
d) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
Część nr 2: Ubezpieczenia komunikacyjne, w tym:
a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) ubezpieczenie Autocasco,
c) ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych,
d) ubezpieczenie Assistance;
Część nr 3: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe.
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
• Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części:
Część nr 1: Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
Część nr 2: Ubezpieczenia komunikacyjne;
Część nr 3: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe.
• Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy
• Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Wykonawca powinien wykazać spełnienie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn. powinien wykazać, że prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1844 ze zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.:
- dla części nr 1: co najmniej w grupie 1, 8, 9, 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
- dla części nr 2 co najmniej w grupie 1, 3, 10, 18 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
- dla części nr 3 co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca składa zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
Wyjaśnienie: Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć zaświadczenie organu nadzoru lub oświadczenie organu reprezentującego. Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego zezwolenia właściwego organu nie może złożyć zamiast tego zezwolenia zaświadczenia organu nadzoru lub oświadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 2 do wniosku;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca powinien wykazać spełnianie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. powinien wykazać:
- w odniesieniu do części nr 1 zamówienia, że:
a) posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW lub
b) ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia;
- w odniesieniu do części nr 2 zamówienia, Wykonawca powinien wykazać, że:
a) posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych lub
b) ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP);
- w odniesieniu do części nr 3 zamówienia, Wykonawca powinien wykazać, że:
a) posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lub
b) ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP).
Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.
Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 2 do wniosku;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 2 do wniosku.
• Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełnić stawiane im warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
• Przewidywana liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 20
Opis sposobu dokonywania wyboru Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
1) Zamawiający zaprosi do składania ofert 20 Wykonawców o najwyższych ocenach spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca, na podstawie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do wniosku, może otrzymać maksymalnie 100 pkt zgodnie z punktacją określoną poniżej:
a) wysokość wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na dzień 31 grudnia 2015 roku, o którym mowa w art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013r. poz. 950 ze zm.):
- od 100% do 109% - 10 pkt
- od 110% do 119% - 20 pkt
- od 120% do 149% - 30 pkt
- powyżej 150% - 50 pkt
b) wysokość wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi ustalonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, o którym mowa w art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013r. poz. 950 ze zm.):
- od 100% do 249% - 10 pkt
- od 250% do 349% - 30 pkt
- powyżej 350% - 50 pkt
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sumuje się wskaźniki każdego z nich i do listy rankingowej przyjmuje się średnią arytmetyczną.
• Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami:
- cena wykonania zamówienia  – waga 95%
- warunki ubezpieczenia – waga 5%
• Zamkniętą kopertę z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sali obsługi klienta w terminie do dnia 12.09.2016r. do godz. 10.00.
• Otwarcie kopert z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nastąpi w dniu 12.09.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, sala A.
• Termin związania ofertą 30 dni.
• Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień:
Jowita Olczyk - pokój nr 28     
Paulina Antczak-Jaszczyńska - pokój nr 28     
• Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń dostępny na stronie internetowej: www.umsieradz.finn.pl
• Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
• Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
• Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2016r.

Dokumenty:
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
25‑07‑2016 11:54:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
123KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o dopuszczenie do udziału.pdf
25‑07‑2016 11:54:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf załączniki do wniosku o dopuszczenie do udziału.pdf
25‑07‑2016 11:54:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
203KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przetargu nieograniczonym "Wykonanie dokumentacji projektowej parkingów w os. Polna Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego"

21‑07‑2016 09:30:26


WOR-Z.271.29.06.2016


INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
oraz jest mniejsza od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. poniżej kwoty 209.000 euro)


gmina miasto Sieradz
98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1
tel. 43 826-61-28, faks 43 822-30-05
Regon: 730934335, NIP: 827-22-37-737
zamowienia@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie zamówienia pn.

Wykonanie dokumentacji projektowej parkingów w os. Polna Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego
(CPV: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)


1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę parkingów z drogami dojazdowymi wewnątrz osiedla Polna Północ. W zakres zamówienia wchodzi również zaprojektowanie infrastruktury związanej z funkcjonowaniem parkingów i dróg, tj. odwodnienie poprzez sieć kanalizacji deszczowej i odwodnienie powierzchniowe, oświetlenie uliczne, oznakowanie, itp.
2. W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową, umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia, w szczególności:
- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych terenu wchodzącego w zakres opracowania,
- projekt budowlany, dokumentację do celów zgłoszenia robót, projekt wykonawczy branżowy: drogowy, odwodnienia terenu, oświetlenia ulicznego i wszystkich innych branż koniecznych do prawidłowego funkcjonowania parkingów (przebudowa sieci kolidujących z utwardzonym terenem, likwidacja innych kolizji, regulacja zasuw, studni, zmiana usytuowania słupów i innych obiektów naziemnych, usunięcie drzew, itp.),
- projekt oznakowania,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż,
- kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne branże,
- przedmiary robót z podziałem na poszczególne branże.
3. W ramach projektu Zamawiający zakłada wykonanie budowli składającej się z następujących podstawowych elementów i z uwzględnieniem poniższych parametrów technicznych i wymagań:
1) parking – ul. Zajęcza i ul. Polna wraz z drogami manewrowymi i zjazdami z dróg:
- nawierzchnia parkingu, dróg manewrowych i zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm.  Obsługa komunikacyjna parkingu poprzez istniejące zjazdy z dróg publicznych ul. Zajęczej i ul. Polnej. Szerokości zjazdów należy dostosować do parametrów technicznych wynikających z przepisów dotyczących dróg publicznych. Szerokość dróg manewrowych oraz wymiary miejsc parkingowych zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi. Parkingi wraz z drogami manewrowymi należy ograniczyć krawężnikiem,
- oświetlenie projektowaną linią kablową poprzez zastosowanie latarni parkowych w ilości zapewniającej prawidłowe oświetlenie terenu,
- odprowadzenie wód deszczowych projektowanym kanałem włączonym do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zajęczej,  
- oznakowanie pionowe i poziome,
2) parking – ul. Targowa i ul. Pogorzelskiego wraz z drogami manewrowymi  i zjazdami z dróg:
- nawierzchnia parkingu, dróg manewrowych i zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm.  Obsługa komunikacyjna parkingu poprzez istniejące zjazdy z dróg publicznych ul. Targowej i ul. Pogorzelskiego. Szerokości zjazdów należy dostosować do parametrów technicznych wynikających z przepisów dotyczących dróg publicznych. Szerokość dróg manewrowych oraz wymiary miejsc parkingowych zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi. Parkingi wraz z drogami manewrowymi należy ograniczyć krawężnikiem,
- oświetlenie projektowaną linią kablową poprzez zastosowanie latarni parkowych w ilości zapewniającej prawidłowe oświetlenie terenu,
- odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo,
- oznakowanie pionowe i poziome,
3) chodniki – teren ograniczony ulicami Polną, Zajęczą, Targową i Pogorzelskiego:
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6 cm. Szerokości chodników - 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m oraz 3,0 m. Do remontu przewiduje się chodniki w śladzie istniejących ciągów pieszych.
4. Zamawiający wymaga przedstawienia koncepcji rozwiązania projektowego. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia koncepcji zgłosi do niej uwagi. Realizacja projektu przez Wykonawcę może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w koncepcji.   
5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich decyzji, warunków, opinii koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz do przygotowania niezbędnych dokumentów w tym zakresie (np. opracowania z zakresu ochrony środowiska, operaty uzgodnieniowe, inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia, itp.).
6. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji w zakresie umożliwiającym złożenie wniosków i uzyskania zgód na realizację robót w trybie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290).
7. Dokumentacja powinna być przygotowana w wersji drukowanej i elektronicznej:
a) wersja drukowana:
- projekty budowlane, dokumentacja do celów zgłoszenia – 5 egz.,
- projekty wykonawcze, projekt oznakowania terenu, dokumentacja geologiczno-inżynierska, inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia, itp. – 3 egz.,
- kosztorys inwestorski, przedmiar robót – 2 egz.,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.,
b) wersja elektroniczna – 2 egz.
Ewentualne dodatkowe komplety dokumentacji Wykonawca wykona na odrębne zlecenie Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, aby wszelkie istniejące i nowoprojektowane budowle i urządzenia (np. słupy energetyczne, skrzynki energetyczne, hydranty oraz inne urządzenia naziemne instalacji podziemnych, naziemnych i napowietrznych) zostały umieszczone w projekcie poza chodnikiem lub w inny sposób nieutrudniający użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne.
9. Jeżeli dla spełnienia pkt. 6 zachodzi konieczność wykonania odrębnych opracowań projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do ich opracowania i uzyskania wszelkich warunków, uzgodnień i innych wymaganych dokumentów w tym zakresie. Wymagane opracowania traktowane będą przez Zamawiającego jako integralna część zamówienia.
10. Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy decyzje o warunkach zabudowy Nr 16/2016 z dnia 12 lutego 2016r. znak: WU-A.6730.168.4.2015.2016.AJ oraz Nr 57/2016 z dnia 22 marca 2016r. znak: WU-A.6730.167.4.20915.2016.AJ dotyczące planowanych parkingów.
11. Zamawiający udostępni Wykonawcy celem ewentualnego wykorzystania posiadane wcześniejsze opracowania projektowe oraz materiały planistyczne, programowe. Projektowany obiekt usytuowany jest na terenie, gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
12. Wykonawca jest zobowiązany do uaktualniania kosztorysów inwestorskich przez okres 2 lat od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub terminu rozpoczęcia robót określonego w zgłoszeniu.
13. Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w tym do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Zamawiającego oraz wyjaśnień w trakcie przetargu na wykonanie parkingów w os. Polna Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego w oparciu o sporządzoną dokumentację.
• Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.03.2017r.
• Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 3a do SIWZ;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej placu, parkingu o nawierzchni utwardzonej z infrastrukturą techniczną o powierzchni minimum 3.000 m2;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą mogącą pełnić funkcję projektanta:
- branży drogowej i posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowanej, jeżeli w zakresie tej specjalności mieszczą się obiekty drogowe, wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych),
- branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, wykształcenie techniczne oraz minimum trzy lata doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych),
- branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, wykształcenie techniczne oraz minimum trzy lata doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych);
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 3a do SIWZ.
• Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełnić stawiane im warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy przedłożą dokumenty według wykazu zamieszczonego w SIWZ.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
• Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami:
- cena wykonania zamówienia – waga 95%
- termin płatności – waga 5%
• Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sali obsługi klienta w terminie do dnia 29.07.2016r. do godz. 10.00.
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, sala A.
• Termin związania ofertą 30 dni.
• Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach merytorycznych zamówienia
Zbigniew Czarnek - pokój nr 51
Anna Czarnowska - pokój nr 36    
- w sprawach z zakresu przepisów ustawy PZP
Jowita Olczyk - pokój nr 28     
Paulina Antczak-Jaszczyńska - pokój nr 28     
• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 28 oraz dostępna na stronie internetowej: www.umsieradz.finn.pl
• Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
• Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
• Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2016r.

Dokumenty:
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
21‑07‑2016 09:35:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ.pdf
21‑07‑2016 09:35:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
987KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załączniki do SIWZ.zip
21‑07‑2016 09:35:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
642KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip dokumentacja przetargowa.zip
21‑07‑2016 09:35:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
4,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja o przetargu nieograniczonym "Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego wyposażenia placów zabaw na terenie miasta Sieradza"

23‑06‑2016 11:43:48


WOR-Z.271.25.07.2016


INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
oraz jest mniejsza od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. poniżej kwoty 5.225.000 euro)


gmina miasto Sieradz
98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1
tel. 43 826-61-28, faks 43 822-30-05
Regon: 730934335, NIP: 827-22-37-737
zamowienia@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie zamówienia pn.

Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego wyposażenia placów zabaw na terenie miasta Sieradza
(CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw)


1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego wyposażenia placów zabaw poprzez uzupełnienie istniejących placów zabaw o dodatkowe urządzenie zabawowe.
2. Zadanie inwestycyjne obejmuje następujące place zabaw:
- przy ul. Szlacheckiej,
- przy ul. Józefiaka,
- na terenie Parku Klonowe,
- na terenie Parku Broniewskiego.
3. W ramach zamówienia należy:
- wykonać inwentaryzację stanu istniejącej infrastruktury,
- wykonać niezbędne pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych (strefy bezpieczeństwa),
- sporządzić projekt zagospodarowania terenu inwestycji,
- sporządzić projekty wykonawcze, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz planu BIOZ,
- wykonać roboty budowlano-montażowe,
- sporządzić dokumentację powykonawczą wraz z przekazaniem jej Zamawiającemu.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego wyliczył cenę zamówienia podaną w ofercie.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przetargowa składająca się z programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji określającej zasady postępowania przetargowego.
6. Zamawiający wymaga, aby minimalne okresy gwarancyjne na elementy konstrukcyjne realizowane na terenie placów zabaw wynosiły 10 lat.
7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej w postaci:
a) wersja drukowana:
- projekt budowlany i  wykonawczy w 3 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w 3 egz.,
- informacja dotycząca zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 3 egz.,
b) wersja elektroniczna wszystkich opracowań w formacie zamkniętym w 1 egz.
Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego co do opracowanej dokumentacji projektowej przed złożeniem właściwemu organowi zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania urządzeń fabrycznie nowych, wykonanych z materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, zgodnie z PN-EN 1176:2009 i prawem budowlanym. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru końcowego wszystkie wymagane dokumenty.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony p.poż. oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w procesie realizacji przedmiotu umowy.
• Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.
• Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 3a do SIWZ;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę polegającą na wyposażeniu placów zabaw o wartości minimum 50.000,00 złotych brutto;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 3a do SIWZ;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia na kwotę minimum 50.000,00 złotych.
• Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełnić stawiane im warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy przedłożą dokumenty według wykazu zamieszczonego w SIWZ.
• Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 złotych.
• Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami:
- cena wykonania zamówienia – waga 90%
- okres gwarancji – waga 10%
• Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sali obsługi klienta w terminie do dnia 12.07.2016r. do godz. 10.00.
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, sala A.
• Termin związania ofertą 30 dni.
• Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach merytorycznych zamówienia
Urszula Pająk - pokój nr 39
Barbara Rogozińska - pokój nr 46
- w sprawach z zakresu przepisów ustawy PZP
Jowita Olczyk - pokój nr 28     
Paulina Antczak-Jaszczyńska - pokój nr 28     
• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 28 oraz dostępna na stronie internetowej: www.umsieradz.finn.pl
• Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164).
• Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
• Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2016r.

Dokumenty:
Plik pdf wyjaśnienie treści SIWZ-informacja.pdf
07‑07‑2016 14:25:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
23‑06‑2016 11:47:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ.pdf
23‑06‑2016 11:47:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
949KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załączniki do SIWZ.zip
23‑06‑2016 11:47:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
784KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip program funkcjonalno-użytkowy.zip
23‑06‑2016 11:47:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu w celu utworzenia lokali mieszkalnych

16‑04‑2016 11:09:22

 

WOR-Z.271.7.06.2016


INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz jest mniejsza od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. poniżej kwoty 5.225.000 euro)


gmina miasto Sieradz
98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1
tel. 43 826-61-28, faks 43 822-30-05
Regon: 730934335, NIP: 827-22-37-737
zamowienia@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie zamówienia pn.

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu w celu utworzenia lokali mieszkalnych
(CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45211000-9  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych, 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45233140-2 Roboty drogowe)

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu w celu utworzenia wielorodzinnego budynku mieszkalnego tj. zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku na lokale mieszkalne o charakterze socjalnym wraz z urządzeniami budowlanymi. W ramach zamówienia przewiduje się zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, wymianę stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, termomodernizację budynku, wykonanie wszystkich instalacji służących funkcjonowaniu budynku, wykonanie: przyłączy, zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z zielenią, ogrodzenie oraz wykonanie przebudowy odcinka drogi wewnętrznej, od zjazdu publicznego obsługującego przeprojektowywany budynek w km 52+675 drogi krajowej nr 83 strona prawa do zjazdu publicznego zlokalizowanego w km 52+763 drogi krajowej nr 83 strona prawa wraz ze zjazdem oraz miejsc parkingowych i ciągu pieszego, wzdłuż tej drogi. Układ komunikacyjny zlokalizowany jest na działkach: 4/3, 4/32 obręb 2,  45/1, 45/4 obręb 25.
W budynku zostaną przebudowane ścianki działowe na poszczególnych kondygnacjach, wymienione zostaną warstwy podłogowe na kondygnacjach mieszkalnych, dobudowane kominy, wymienione pokrycie dachu. Układ ścian nośnych oraz stropy nie ulegają zmianie. Na zewnątrz wyburzone zostaną: istniejąca rampa (podjazd dla osób niepełnosprawnych), wiatrołap, schody oraz pozostałe elementy ujęte w dokumentacji projektowej. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonywania studni kablowej SK1.
2. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji projektowej, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest obowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami.
3. Wykonawca jest zobowiązany:
a) wystąpić do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego, opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym i uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót (dotyczy m.in. przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej) po zakończonych robotach w pasie drogowym nawierzchnie należy odtworzyć,
b) uzyskać dokument potwierdzający odbiór pasa drogowego przez zarządcę drogi,
c) wykonać wszystkie roboty, w tym branżowe i sieciowe oraz uzyskać dokumenty potwierdzające prawidłowość ich wykonania. W przypadku robót sieciowych np. wodnokanalizacyjnych, dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykonania robót będzie protokół odbioru robót z udziałem przedstawiciela gestora sieci (np. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji uprawnionego do pełnienia czynności odbiorowych),
d) uzgodnić termin wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej z właścicielem działki 81/7 obręb 25 (droga wewnętrzna) - „SEM-BET” Sp. z o.o.,
e) dostarczyć Zamawiającemu dokumenty umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4. Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiał poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy, zgodnie z zapisami rozdziału XXV specyfikacji.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego wyliczył cenę zamówienia podaną w ofercie.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przetargowa składająca się z projektu podstawowego budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji określającej zasady postępowania przetargowego.
6. Zamawiający przy realizacji zamówienia dopuszcza zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych.
W związku z użyciem przez projektanta w dokumentacji projektowej nazw własnych wyrobów budowlanych i urządzeń Zamawiający oświadcza, że mają one charakter przykładowy umożliwiający Wykonawcom dokonanie oceny czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urządzenia spełniają wymóg równoważności.
• Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2017r.
• Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 3a do SIWZ;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego lub zbiorowego zamieszkania o kubaturze minimum 2.000 m3;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą mogącą pełnić funkcję kierownika budowy i posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wykształcenie wyższe techniczne (dyplom inżyniera lub mgr inżyniera budownictwa lądowego) oraz minimum pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robót;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500.000,00 złotych;
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia na kwotę minimum 3.500.000,00 złotych.
• Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełnić stawiane im warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy przedłożą dokumenty według wykazu zamieszczonego w SIWZ.
• Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 złotych.
• Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami:
- cena wykonania zamówienia – waga 90%
- okres gwarancji – waga 10%
• Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sali obsługi klienta w terminie do dnia 30.06.2016r. do godz. 10.00.
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, sala A.
• Termin związania ofertą 30 dni.
• Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach merytorycznych zamówienia
Zbigniew Czarnek - pokój nr 51
Andrzej Kowalski - pokój nr 37    
- w sprawach z zakresu przepisów ustawy PZP
Jowita Olczyk - pokój nr 28     
Paulina Antczak-Jaszczyńska - pokój nr 28     
• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 28 oraz dostępna na stronie internetowej: www.umsieradz.finn.pl
• Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164).
• Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
• Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2016r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przetargu nieograniczonym "Wykonanie dokumentacji projektowej parkingów w os. Polna Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego"

23‑06‑2016 12:10:48


WOR-Z.271.26.06.2016


INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
oraz jest mniejsza od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. poniżej kwoty 209.000 euro)


gmina miasto Sieradz
98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1
tel. 43 826-61-28, faks 43 822-30-05
Regon: 730934335, NIP: 827-22-37-737
zamowienia@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie zamówienia pn.

Wykonanie dokumentacji projektowej parkingów w os. Polna Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego
(CPV: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)


1. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę parkingów z drogami dojazdowymi wewnątrz osiedla Polna Północ. W zakres zamówienia wchodzi również zaprojektowanie infrastruktury związanej z funkcjonowaniem parkingów i dróg, tj. odwodnienie poprzez sieć kanalizacji deszczowej i odwodnienie powierzchniowe, oświetlenie uliczne, oznakowanie, itp.
2. W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową, umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia, w szczególności:
- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych terenu wchodzącego w zakres opracowania,
- projekt budowlany, dokumentację do celów zgłoszenia robót, projekt wykonawczy branżowy: drogowy, odwodnienia terenu, oświetlenia ulicznego i wszystkich innych branż koniecznych do prawidłowego funkcjonowania parkingów (przebudowa sieci kolidujących z utwardzonym terenem, likwidacja innych kolizji, regulacja zasuw, studni, zmiana usytuowania słupów i innych obiektów naziemnych, usunięcie drzew, itp.),
- projekt oznakowania,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż,
- kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne branże,
- przedmiary robót z podziałem na poszczególne branże.
3. W ramach projektu Zamawiający zakłada wykonanie budowli składającej się z następujących podstawowych elementów i z uwzględnieniem poniższych parametrów technicznych i wymagań:
1) parking – ul. Zajęcza i ul. Polna wraz z drogami manewrowymi i zjazdami z dróg:
- nawierzchnia parkingu, dróg manewrowych i zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm.  Obsługa komunikacyjna parkingu poprzez istniejące zjazdy z dróg publicznych ul. Zajęczej i ul. Polnej. Szerokości zjazdów należy dostosować do parametrów technicznych wynikających z przepisów dotyczących dróg publicznych. Szerokość dróg manewrowych oraz wymiary miejsc parkingowych zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi. Parkingi wraz z drogami manewrowymi należy ograniczyć krawężnikiem,
- oświetlenie projektowaną linią kablową poprzez zastosowanie latarni parkowych w ilości zapewniającej prawidłowe oświetlenie terenu,
- odprowadzenie wód deszczowych projektowanym kanałem włączonym do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zajęczej,  
- oznakowanie pionowe i poziome,
2) parking – ul. Targowa i ul. Pogorzelskiego wraz z drogami manewrowymi  i zjazdami z dróg:
- nawierzchnia parkingu, dróg manewrowych i zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm.  Obsługa komunikacyjna parkingu poprzez istniejące zjazdy z dróg publicznych ul. Targowej i ul. Pogorzelskiego. Szerokości zjazdów należy dostosować do parametrów technicznych wynikających z przepisów dotyczących dróg publicznych. Szerokość dróg manewrowych oraz wymiary miejsc parkingowych zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi. Parkingi wraz z drogami manewrowymi należy ograniczyć krawężnikiem,
- oświetlenie projektowaną linią kablową poprzez zastosowanie latarni parkowych w ilości zapewniającej prawidłowe oświetlenie terenu,
- odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo,
- oznakowanie pionowe i poziome,
3) chodniki – teren ograniczony ulicami Polną, Zajęczą, Targową i Pogorzelskiego:
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6 cm. Szerokości chodników - 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m oraz 3,0 m. Do remontu przewiduje się chodniki w śladzie istniejących ciągów pieszych.
4. Zamawiający wymaga przedstawienia koncepcji rozwiązania projektowego. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia koncepcji zgłosi do niej uwagi. Realizacja projektu przez Wykonawcę może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w koncepcji.   
5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich decyzji, warunków, opinii koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz do przygotowania niezbędnych dokumentów w tym zakresie (np. opracowania z zakresu ochrony środowiska, operaty uzgodnieniowe, inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia, itp.).
6. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji w zakresie umożliwiającym złożenie wniosków i uzyskania zgód na realizację robót w trybie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290).
7. Dokumentacja powinna być przygotowana w wersji drukowanej i elektronicznej:
a) wersja drukowana:
- projekty budowlane, dokumentacja do celów zgłoszenia – 5 egz.,
- projekty wykonawcze, projekt oznakowania terenu, dokumentacja geologiczno-inżynierska, inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia, itp. – 3 egz.,
- kosztorys inwestorski, przedmiar robót – 2 egz.,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.,
b) wersja elektroniczna – 2 egz.
Ewentualne dodatkowe komplety dokumentacji Wykonawca wykona na odrębne zlecenie Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, aby wszelkie istniejące i nowoprojektowane budowle i urządzenia (np. słupy energetyczne, skrzynki energetyczne, hydranty oraz inne urządzenia naziemne instalacji podziemnych, naziemnych i napowietrznych) zostały umieszczone w projekcie poza chodnikiem lub w inny sposób nieutrudniający użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne.
9. Jeżeli dla spełnienia pkt. 6 zachodzi konieczność wykonania odrębnych opracowań projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do ich opracowania i uzyskania wszelkich warunków, uzgodnień i innych wymaganych dokumentów w tym zakresie. Wymagane opracowania traktowane będą przez Zamawiającego jako integralna część zamówienia.
10. Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy decyzje o warunkach zabudowy Nr 16/2016 z dnia 12 lutego 2016r. znak: WU-A.6730.168.4.2015.2016.AJ oraz Nr 57/2016 z dnia 22 marca 2016r. znak: WU-A.6730.167.4.20915.2016.AJ dotyczące planowanych parkingów.
11. Zamawiający udostępni Wykonawcy celem ewentualnego wykorzystania posiadane wcześniejsze opracowania projektowe oraz materiały planistyczne, programowe. Projektowany obiekt usytuowany jest na terenie, gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
12. Wykonawca jest zobowiązany do uaktualniania kosztorysów inwestorskich przez okres 2 lat od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub terminu rozpoczęcia robót określonego w zgłoszeniu.
13. Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w tym do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Zamawiającego oraz wyjaśnień w trakcie przetargu na wykonanie parkingów w os. Polna Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego w oparciu o sporządzoną dokumentację.
• Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.12.2016r.
• Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 3a do SIWZ;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną pracę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej placu, parkingu o nawierzchni utwardzonej z infrastrukturą techniczną o powierzchni minimum 3.000 m2;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą mogącą pełnić funkcję projektanta:
- branży drogowej i posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowanej, jeżeli w zakresie tej specjalności mieszczą się obiekty drogowe, wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych),
- branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, wykształcenie techniczne oraz minimum trzy lata doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych),
- branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, wykształcenie techniczne oraz minimum trzy lata doświadczenia zawodowego na stanowisku projektanta (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych);
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia wg załącznika nr 3a do SIWZ.
• Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełnić stawiane im warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy przedłożą dokumenty według wykazu zamieszczonego w SIWZ.
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
• Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami:
- cena wykonania zamówienia  – waga 95%
- termin płatności – waga 5%
• Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną tematem przetargu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sali obsługi klienta w terminie do dnia 01.07.2016r. do godz. 10.00.
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, sala A.
• Termin związania ofertą 30 dni.
• Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach merytorycznych zamówienia
Zbigniew Czarnek - pokój nr 51
Anna Czarnowska - pokój nr 36    
- w sprawach z zakresu przepisów ustawy PZP
Jowita Olczyk - pokój nr 28     
Paulina Antczak-Jaszczyńska - pokój nr 28     
• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 28 oraz dostępna na stronie internetowej: www.umsieradz.finn.pl
• Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164).
• Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
• Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2016r.

Dokumenty:
Plik pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
23‑06‑2016 12:26:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ.pdf
23‑06‑2016 12:26:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
985KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Załączniki do SIWZ.zip
23‑06‑2016 12:26:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
622KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip dokumentacja przetargowa.zip
23‑06‑2016 12:26:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
4,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 93 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Paulina Antczak - Jaszczyńska
email: p.antczak@umsieradz.pl tel.:43-826-61-28
, w dniu:  08‑01‑2016 12:38:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl
, w dniu:  08‑01‑2016 12:38:43
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2016 14:47:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie